Input:

č. 34/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 34/1963 Sb. rozh. tr.
Jestliže v adhesním řízení byl poškozeným náležitě uplatněn nárok na náhradu škody, je soud povinen, jsou-li pro to dostatečné podklady, současně s výrokem o vině rozhodnout o povinnosti odsouzeného k náhradě způsobené škody a ne odkazovat poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 23. dubna 1963 - 2 To 15/63)
Okresní soud zjistil, že obžalovaný zavinil na křižovatce ulic v Jihlavě střet svého vozidla s motocyklem Š., když jemu nedal přednost v jízdě, jak byl podle dopravní situace povinen. Při nehodě byla vážně zraněna N. na motocyklu Š. vznikla věcná škoda. Na tomto skutkovém základě byl obžalovaný uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 ods. 1, 2 tr. zák. a odsouzen k trestu devíti měsíců odnětí svobody s povolením podmíněného odkladu výkonu na zkušební dobu jednoho roku. Poškozený Š. byl se svým nárokem na náhradu škody odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.
Krajský soud v Brně k odvolání poškozeného Š. napadený rozsudek podle § 258 odst. 1, písm. f), odst. 2, § 259 odst. 3 tr. ř. zrušil ve výroku o nároku poškozeného a podle § 228 odst. 1 tr. ř. vyslovil, že obžalovaný je povinen zaplatit poškozenému částku 2021,22 Kčs.
Se zbytkem nároku poškozeného podle § 229 odst. 2 tr. ř. odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.
Z odůvodnění:
Z výsledků dokazování provedeného během řízení bylo jasně zjištěno, a okresní soud tomu ve výroku o vině a jeho odůvodnění dal výraz, že nehodu výlučně zavinil obžalovaný a že tedy otázka spoluzavinění poškozeného, které při rozhodování o nároku by vzhledem k ustanovení § 348 obč. zák. by mohlo mít význam, nepřichází v úvahu. Poněvadž poškozený svůj nárok včas a řádně uplatnil (§ 43 odst. 2 tr. ř.) bylo věcné rozhodnutí o nároku odvislé jen na tom, zda výše nároku byla provedenými důkazy dostatečně prokázána. Okresní soud zaujal stanovisko, že v dosavadním řízení se tak nestalo a proto poškozeného s celým nárokem odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.
Takový postup však nebyl zcela ve shodě s