Input:

34/1962 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění), platné do 30.6.1964 Archiv

č. 34/1962 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění), platné do 30.6.1964
VYHLÁŠKA
Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 30. března 1962
o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění)
Státní úřad sociálního zabezpečení vyhlašuje zásady pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění), které byly stanoveny usnesením vlády ze dne 16. listopadu 1956 a ze dne 16. března 1962, podle § 12 odst. 2 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, podle § 39 odst. 2 a § 54 odst. 4 zákona č. 32/1962 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, a podle § 23 odst. 2 a § 26 odst. 4 vládního nařízení č. 56/1956 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících:
§ 1
Invalida
(1)  Zaměstnanec je invalidní, jestliže pro trvalé zhoršení zdravotního stavu
a)  se stal neschopným k jakémukoliv soustavnému výdělečnému zaměstnání, nebo
b)  je sice schopen vykonávat soustavné výdělečné zaměstnání, však výkon tohoto zaměstnání by vážně zhoršil jeho zdravotní stav, nebo
c)  je sice schopen vykonávat výdělečné zaměstnání, avšak zcela nepřiměřené jeho dřívějším schopnostem a společenskému významu dosavadního zaměstnání.
(2)  Člen jednotného zemědělského družstva1) je invalidní, jestliže se pro trvalé zhoršení zdravotního stavu stal neschopným vykonávat jakoukoliv soustavnou výdělečnou činnost nebo jestliže by výkon takové činnosti vážně zhoršil jeho zdravotní stav.
(3)  Rodinný příslušník člena jednotného zemědělského družstva je invalidní, jestliže se pro trvalé zhoršení zdravotního stavu způsobené pracovním úrazem (nemocí z povolání) stal neschopným vykonávat jakoukoliv soustavnou výdělečnou činnost nebo jestliže by výkon takové činnosti vážně zhoršil jeho zdravotní stav.
(4)  Osoba samostatně hospodařící a spolupracující člen její rodiny jsou invalidní, jestliže se pro trvalé zhoršení zdravotního stavu stali neschopnými vykonávat jakoukoliv soustavnou výdělečnou činnost nebo jestliže by výkon takové činnosti vážně zhoršil jejich zdravotní stav.
§ 2
Částečná invalidita
(1)  Zaměstnanec je částečně invalidní, jestliže jeho výdělek podstatně poklesl proto, že pro trvalé zhoršení zdravotního stavu
a)  je sice schopen vykonávat dosavadní či jiné přiměřené zaměstnání, avšak jen za zvlášť ulehčených pracovních podmínek, nebo
b)  není schopen vykonávat dosavadní zaměstnání, avšak je schopen vykonávat jiné přiměřené zaměstnání méně kvalifikované.
(2)  Člen jednotného zemědělského družstva je částečně invalidní, jestliže pro trvalé zhoršení zdravotního