Input:

č. 34/1961 Sb. rozh., Garance

č. 34/1961 Sb. rozh.
Osvojení nelze vyslovit, jestliže by poměr, který vzniká osvojením mezi osvojitelem a osvojencem (§ 63 zák. o právu rod.), byl v rozporu s existujícím rodinným poměrem osvojitele k osvojenci. Takový poměr však není mezi tetou a neteří.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 9. března 1961, 11 Co 160/61)
Obvodní soud pro Prahu 7 zamítl návrh manželů na osvojení nezletilého dítěte se zápisem do matriky na místě rodičů. K odůvodnění uvedl, že osvojení je nepřípustné vzhledem k tomu, že by osvojením nezletilé vlastní tetou se otec nezletilé stal jejím strýcem a teta matkou, přičemž by již děd a bába matky a strýce byli shodní, takže osvojením by byl porušen tento přirozený poměr.
Městský soud v Praze usnesení soudu první stolice zrušil a soudu první stolice uložil, aby ve věci dále jednal a znovu rozhodl.
Odůvodnění:
Zákon sám nemá ustanovení, podle něhož by osvojení bylo nepřípustné mezi osobami, které jsou k sobě v určitém příbuzenském poměru. Ovšem z toho, že osvojením vznikne mezi osvojitelem a osvojencem vztah, podobný vztahu rodiče a dítěte, popřípadě vztah příbuzenský, vyplývá, že není důvodů zakládat osvojenecký poměr v případech, kde již existuje přirozený příbuzenský poměr mezi osobou, která chce osvojit a osobou, která má být osvojena, a že proto v takovém případě je osvojení nepřípustné. Proto nebylo připuštěno osvojení vnučky babičkou (rozh. čís. 126/1952 Sb.), nebo dokonce osvojení