Input:

34/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o povinnostech vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků při provozu a udržování rozvodné závlahové sítě a odvodňovací, drenážní a drobné odpadové sítě melioračních staveb zrušených vodních družstev a o provozu a udržování těchto částí melioračních staveb, platné do 9.6.2002 Archiv

č. 34/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství o povinnostech vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků při provozu a udržování rozvodné závlahové sítě a odvodňovací, drenážní a drobné odpadové sítě melioračních staveb zrušených vodních družstev a o provozu a udržování těchto částí melioračních staveb, platné do 9.6.2002
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství
ze dne 29. března 1960
o povinnostech vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků při provozu a udržování rozvodné závlahové sítě a odvodňovací, drenážní a drobné odpadové sítě melioračních staveb zrušených vodních družstev a o provozu a udržování těchto částí melioračních staveb
Ministerstvo zemědělství stanoví v dohodě s ministerstvem financí a s ministerstvem energetiky a vodního hospodářství podle § 32 odst. 2 a § 32b zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:
§ 1
Správa melioračních staveb zrušených vodních družstev
Meliorační stavby zrušených vodních družstev spravují, provozují a udržují zemědělské vodohospodářské organizace v oboru působnosti ministerstva zemědělství (dále jen „vodohospodářské organizace”).1*) Příslušná je vodohospodářská organizace, v jejímž obvodě je vodohospodářské dílo. Zasahuje-li meliorační stavba do obvodů více vodohospodářských organizací, je příslušná ta organizace, v jejímž obvodě je větší část vodohospodářského díla.
Pomoc a účast vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků na provozu a udržování částí melioračních staveb zrušených vodních družstev
§ 2
(1)  Vlastníci (uživatelé) meliorovaných pozemků jsou povinni podle míry prospěchu poskytnout vodohospodářské organizaci pomoc a účastnit se při provozu a udržování (včetně generálních oprav) na těchto částech melioračních staveb zrušených vodních družstev: u odvodňovacích soustav
a)  na soustavné síti trubkové a krtčí drenáže, na síti otevřených příkopů sběrných i záchytných a na ojedinělých drenážích včetně výustí, šachtic, pramenných jímek a podobných zařízení.
b)  na otevřených příkopech budovaných za účelem získání spádu a možnosti vyústění od jednotlivých drenážních výustí až do míst umožňujících další plynulé odvedení vody, u závlahových soustav
c)  na přenosných závlahových potrubích včetně postřikovačů všech druhů a odvodňovacího detailu při závlaze postřikem,
d)  na rozvodné síti (stálé i dočasné) sloužící k přímému zavlažování pozemků včetně potřebných objektů na této síti a na odvodňovacím detailu u ostatních druhů závlah,
e)  na míchací jímce a jejím strojním zařízení u závlah kejdou,
f)  na přenosné čerpací stanici sloužící výhradně ke zdvihu vody z přiváděcích hlavních zařízení (otevřených i krytých).
(2)  Vznikne-li pochybnost, zda jde o část stavby, na jejímž provozu a udržování se mají účastnit vlastníci (uživatelé) meliorovaných pozemků, rozhodne na návrh vodohospodářské organizace odbor zemědělství rady okresního národního výboru.
§ 3
(1)  Pomoc a účast