Input:

34/1958 Sb., Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě, ve znění účinném k 1.10.1976 Garance

č. 34/1958 Sb., Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě, ve znění účinném k 1.10.1976
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. června 1958
o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
14/1959 Sb.
(k 24.3.1959)
ruší § 8 a § 9
65/1959 Sb.
(k 30.10.1959)
ruší § 5
143/1961 Sb.
(k 1.1.1962)
mění nepřímo ustanovení o domovní dani v §10, kompetence
101/1964 Sb.
(k 1.7.1964)
ruší § 13
50/1976 Sb.
(k 1.10.1976)
nepřímo, kompetence
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1
Úvodní ustanovení
Ke zvýšení účasti pracujících na správě státu a řízení hospodářství je na národní výbory a jejich výkonné orgány postupně přenášena rozsáhlá pravomoc a odpovědnost, zejména v oblasti řízení národního hospodářství. V souvislosti s tím se přenáší na výkonné orgány národních výborů nižších stupňů konkrétní rozhodování v jednotlivých správních věcech. Některé z těchto přesunů, jakož i jiná zjednodušení ve státní správě se uskutečňují tímto nařízením.
Přesuny na úseku zemědělství a lesního hospodářství
§ 2
(1)  Z ministerstva zemědělství a lesního hospodářství se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů jmenování ředitelů strojních a traktorových stanic (§ 3 vládního nařízení č. 83/1951 Sb., o organizaci strojních a traktorových stanic, ve znění vládního nařízení č. 94/1953 Sb., o nové organizaci a financování strojních a traktorových stanic).
(2)  Z krajských národních výborů a jejich výkonných orgánů se přenáší na okresní národní výbory a jejich výkonné orgány přímé řízení, plánování a kontrola strojních a traktorových stanic (5) vládního nařízení č. 83/1951 Sb., ve znění vládního nařízení č. 94/1953 Sb.).
§ 3
Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů
uznávání porostů, stromových skupin a jednotlivých stromů za způsobilé k získávání semen lesních dřevin, řízků a nepěstěných sazenic (§ 2 odst. 1 zákona č. 65/1950 Sb., o hospodaření lesními semeny a sazenicemi),
rozhodování o provádění hospodářskotechnických úprav pozemků z důvodů zvláštního obecného zájmu (§ 15 vládního nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářskotechnických úprav pozemků).
§ 4
Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů
schvalování lesních hospodářských plánů u hospodářských celků ve výměře nad 575 ha do 1000 ha, pokud nejde o lesy vojenské správy (§ 12 odst. 1 vládního nařízení č. 25/1944 Sb., o zařízení lesů),
schvalování těžeb dřeva přesahujících stanovenou horní hranici, odchylek od lesních hospodářských plánů a obnovy a revize lesních hospodářských plánů, vesměs u hospodářských celků ve výměře nad 575 ha do 1000 ha, pokud nejde o lesy vojenské správy (§ 14 odst. 1 vládního nařízení č. 35/1944 Sb. a příloha A pol. č. 266 vládního nařízení č. 116/1949 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě).
§ 5
(zrušen 65/1959 Sb.)
§ 6
Přesuny na úseku místního hospodářství
Z výkonných orgánů krajských národních výborů se přenáší na výkonné orgány okresních národních výborů
poskytování podpory bytovým družstvům na úhradu nezbytných provozních nákladů spojených s bytovým hospodářství (§ 1 vládního nařízení č. 40/1954 Sb., o podpoře na úhradu provozních