Input:

R 34/1957; Garance

č. 34/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Ochrana nároku zaměstnanců na dovolenou v některých případech změny zaměstnání daná jim ustanovením § 12 zák. č. 3/1954 Sb., o placené dovolené na zotavenou, se vztahuje toliko na nárok na dovolenou v tom kalendářním roce, kdy k této změně zaměstnání došlo.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 26. října 1956, 3 Co 804/56.)
Žalobce byl u žalovaného podniku zaměstnán od 18. července 1955 do 29. února 1956. Žalobce byl k tomuto dni propuštěn pro nadbytek pracovních sil a za celou dobu zaměstnání u žalovaného nevybral si ani den dovolené. Domáhá se proto na žalovaném peněžité náhrady za nevyčerpanou dovolenou v r. 1955.
Lidový soud v Čes. Budějovicích vyhověl žalobě a uložil žalovanému, aby zaplatil žalobci náhradu 380 Kčs za nevyčerpanou dovolenou připadající na jeho zaměstnání u žalovaného od 18. července 1955 do konce roku.
Krajský soud odvolání žalovaného vyhověl a rozsudek lidového soudu změnil tak, že žalobu zamítl.
Odůvodnění:
Žalovaný navrhuje v odvolání zamítnutí žaloby z toho důvodu, že žalobci nevznikl nárok na peněžitou náhradu poměrného dílu dovolené za rok 1955, poněvadž byl propuštěn až v r. 1956 a v r. 1955 nesplnil předpoklady nároku na dovolenou.
Krajský prokurátor, který vstoupil podle § 6 o. s. ř. do řízení, navrhl změnu rozsudku lidového soudu a zamítnutí žaloby, poněvadž žalobce má nárok jen na alikvotní díl dovolené v r. 1956 a nikoli i za rok 1955, kdy nesplnil předpoklad pro vznik nároku na dovolenou (čekací dobu).
Předpokladem, aby stálému zaměstnanci vznikl nárok na dovolenou je jednak, aby u téhož zaměstnavatele byl v pracovním poměru nepřetržitě 11 měsíců (čekací doba), jednak aby v kalendářním roce odpracoval 75 dnů (§ 1 odst. 1 zák. č. 3/1954 Sb., o placené dovolené na zotavenou). Není sice nutno, aby čekací doba spadala do jednoho kalendářního roku, ale nárok na dovolenou vznikne zaměstnanci zásadně jen za ten kalendářní rok, v němž čekací doba byla splněna. Dovolená se poskytuje, jak plyne ze zákona, zvláště za každý kalendářní rok.
Výjimečně však nemusí být shora dvě uvedené podmínky splněny, jde-li o zvýhodněný přestup zaměstnance do jiného zaměstnání podle ustanovení § 12 cit. zák. Vstup žalobcův do pracovního poměru se žalovaným dne_18. července 1955 nelze ani podle tvrzení žalobcova pokládat za zvýhodněný podle uvedeného zákona, pročež nepřipadá v úvahu pro vznik nároku na dovolenou za rok 1955 zápočet trvání předchozích