Input:

č. 34/1956 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 34/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Jestliže je prokázáno, že dlužník je vlastníkem nemovitosti, na kterou má být exekuční zástavní právo vloženo, lze vyhovět návrhu na povolení exekuce zřízením exekučního zástavního práva, jHcdyž dlužník není v pozemkové knize zapsán jako vlastník.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě ze 14. října 1955, 10 Co 292/55.)
Lidový soud v Opavě zamítl návrh na povolení exekuce zřízením exekučního zástavního práva na nemovitost, poněvadž dlužnice nebyla v pozemkové knize zapsána jako vlastnice nemovitosti, na kterou mělo být zástavní právo vloženo.
Krajský soud vyhověl stížnosti vymáhajícího věřitele, usnesení lidového soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení a novému rozhodnutí.
Odůvodnění:
S názorem soudu první stolice nelze souhlasit. Podle § 111 odst. 1 a § 112 obč zák. není ani k převodu vlastnického práva k nemovitosti zapotřebí, aby bylo vlastnické právo pro nabyvatele vloženo do pozemkové knihy. Knihovní zápis převodu vlastnického práva má jen význam deklaratorní; knihovním zápisem se toliko uvede stav knihovní v soulad se skutečným stavem právním. A stejně tomu je u vzniku, změny nebo zániku jiného věcného práva k nemovitosti než práva vlastnického, u věcného břemene a práva zástavního (§§ 168, 186, 187, 190, 200, 203 obč. zák.). Z uvedeného tedy