Input:

č. 34/1955 Sb. rozh. tr., Garance

č. 34/1955 Sb. rozh. tr.
Nejde o trestný čin opilství podle § 186 tr.. zák., jestliže se pachatel ve stavu nepříčetnosti, do něhož se přivedl požitím alkoholického nápoje, dopustí přestupku. V takovém případě je pachatel trestně odpovědný za spáchaný přestupek.
Jednočinný souběh trestného činu a přestupku není možný.
Jestliže se pachatel dopustil v témže stavu nepříčetnosti, do něhož se přivedl požitím alkoholického nápoje, trestného činu i přestupku, nelze při posuzování trestného činu opilství podle § 186 tr. zák. přihlížet k spáchanému přestupku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Liberci z 12. května 1954, 3 To 92/54.)
Obvinění A a B nastoupili ve stavu nepříčetnosti, do něhož se přivedli požitím alkoholu, do vlaku bez jízdenek. Když na nich průvodčí žádala jízdenky, vysmívali se jí a chovali se k ní klackovitě. Proto průvodčí přivolala, vlakvedoucího. Když i tento žádal na obviněných jízdenky a kromě toho občanské průkazy, obvinění mu nejprve nadávali a vyhrožovali mu násilím slovy („koukej mazat, já tě tady rozšlápnu, přerazím ti žebra, táhni odtud“), pak i napřažením ruky. Když je v následující stanici vlakvedoucí vyzval, aby vystoupili, bránili se tak, že musili být vyneseni z vozu silou. Tím se vlak zpozdil o čtyři minuty.
Lidový soud v Rumburku, pobočka ve Varnsdorfu, uznal obviněné A a B vinnými trestným činem opilství podle § 186 tr. zák., který spáchali tím, že se požitím alkoholického nápoje přivedli, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustili za jízdy vlakem trestných činů násilí na veřejném činiteli podle § 177 odst. 1 písm. b) tr. zák. a urážky veřejného činitele podle § 180 tr. zák., jakož i přestupku proti ochraně železničního provozu podle § 145 tr. zák. spr. Obviněného A uznal, kromě toho lidový soud vinným trestným činem opilství podle § 187 odst. 1 tr. zák., spáchaným v jednočinném souběhu s trestným činem opilství podle § 186 tr. zák. tím, že se opil, byť i z nedbalosti, ač je v opilosti náchylný k výtržnostem.
Krajský soud k odvolání obviněného A zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku, že se obviněný A dopustil trestného činu opilství podle § 187 odst. 1 tr. zák., jakož i ve výroku, jímž byli obvinění A i B uznáni vinnými, že spáchali trestný čin opilství podle § 186 tr. zák. též tím, že ve stavu nepříčetnosti, do něhož se přivedli, byť i z nedbalosti, požitím alkoholického nápoje, se dopustili přestupku proti ochraně železničního provozu podle § 145 tr. zák. spr.
Z odůvodnění:
Lidový soud především nesprávně shledal v jednání obviněného A trestný čin opilství podle § 186 tr. zák. a současně (v jednočinném souběhu) trestný čin opilství podle § 187 odst. 1 tr. zák.
Jestliže se pachatel dopustí v úplné opilosti (mající za následek stav nepříčetnosti) trestného činu, kvalifikuje trestní zákon skutek takový jako opilství podle § 186 tr. zák. Tím je však vyčerpána i skutková podstata trestného činu opilství podle § 187 odst. 1 tr. zák. K naplnění skutkové podstaty opilství podle § 137 odst. 1 tr. zák. stačí totiž, že se pachatel opil, ač je náchylný v opilství k výtržnostem (při tom na stupni opilosti nezáleží). Jestliže se pachatel dopustil v opilosti mající za následek nepříčetnost takového jednání, jež