Input:

č. 34/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 34/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Aj vo výpovedných veciach týkajúcich sa bytov vojenských resp. bytov SNB (§4 zák. č. 94/1950 Zb. o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti) určí súd podľa § 389 ods. 3 o. s. p. v rozsudku, ktorým privoľuje k výpovedi, kedy má nájomník predmet nájmu odovzdať. Rozkaz vojenskej správy alebo orgánu SNB na vypratania bytu podľa § 6 ods. 1 zák. č. 94/1950 Zb. neprichádza v tomto konaní do úvahy.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. januára 1954, Cz 429/53.)
Okresný súd v Hlohovci privolil k výpovedi z dôvodu § 2 ods. 1 písm. c) nar. č. 179/1950 Zb.; skončenie nájomného pomeru medzi účastníkmi určil na 31. december 1952 s tým, že nájomník je povinný predmetný byt vypratať do 15. januára 1953 a odovzdať ho í prenajímateľom.
Krajský súd v Nitre odvolaniu nájomníka nevyhovel a rozsudok prvého súdu potvrdil s tým doplnením, že nájomný pomer sa končí 30. júna 1953 a že nájomník je povinný byt vypratať len po vydaní rozkazu príslušného orgánu SNB v zmysle § 6 ods. 1 zák. č. 94/1950 Zb.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozsudkom krajského súdu vo výroku, že nájomník je povinný byt vypratať len po vydaní rozkazu príslušného orgánu SNB v zmysle § 6 ods. 1 zák. č. 94/1950 Zb., bol porušený zákon.
Z odôvodnenia:
Podľa §§ 14 a 15 vl. nar. č. 5/1951 Zb., vydaného aj na základe § 5 zák. č. 94/1950 Zb o ubytovaní brannej moci a SNB, patrí hospodárenie s bytmi SNB, pokiaľ citovaným zákonom resp vl. nariadením nie je výslovne zverené miestnym národným výborom, krajským správam VB ako bytovým úradom SNB a ak spomenutý zákon resp. vl. nariadenie neustanovujú ináč, platia pre hospodárenie s bytmi SNB primerane ustanovenia zák. č. 138/1948 Zb. a predpisov k nemu vydaných. Ani jedným z týchto právnych predpisov však nebolo prenajímateľovi odňaté právo domáhať sa na súde podľa ustanovení §§ 382 a näsl. o. s. p. zo zákonných dôvodov privolenia k výpovedi z bytu, ktorý je kvalifikovaný ako byt SNB (§ 4 zák. č. 94/1950 Zb.). V zmysle § 389 ods. 3 o. s. p. v rozsudku, ktorým sa privoľuje k výpovedi, určí súd čas, kedy sa nájomný pomer skončí a kedy má nájomník odovzdať predmet nájmu tak, ako by výpoveď bola daná