Input:

34/1952 Sb., Vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu, platné do 22.10.1954 Archiv

č. 34/1952 Sb., Vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu, platné do 22.10.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. července 1952
o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
Úvodní ustanovení.
§ 1.
Účel nařízení.
Mohutný rozvoj průmyslové a zemědělské výbory vyžaduje, aby také silniční doprava - současně s plánovitým budováním a udržováním silniční sítě, jakož i letecká a vodní doprava v souladu s tímto rozvojem stupňovala svou výkonnost i hospodárnost v provozu. Základním předpokladem je vytvoření účelné organisace podnikání v těchto dopravních odvětvích, v níž se již plně uplatní přímý vliv státu na jeho řízení. K tomuto cíli směřuje toto nařízení, jež zároveň sjednocuje péči o cestovní ruch.
ČÁST PRVNÍ.
Silniční doprava, opravy silničních motorových vozidel, silniční správa, vodní doprava a cestovní ruch.
§ 2.
Silniční doprava.
(1)  Z národního dopravního podniku „Československá státní automobilová doprava, národní podnik” zřídí ministr dopravy v jednotlivých krajích národní podniky pro silniční automobilovou dopravu (dále jen „národní podniky silniční dopravy”) a určí jejich název a sídlo. Dnem jejich zřízení zaniká bez likvidace „Československá státní automobilová doprava, národní podnik”, jeho majetek (práva a závazky) přechází na národní podniky silniční dopravy; podrobnosti stanoví ministr dopravy v dohodě s ministrem financí.
(2)  Pro řízení národních podniků silniční dopravy a pro plánování a kontrolu jejich činnosti se zřizují v ministerstvu dopravy a v pověřenectvu dopravy hlavní správy Československé státní automobilové dopravy.
§ 3.
Opravy silničních motorových vozidel.
(1)  Národní podniky pro provádění velkých oprav silničních motorových vozidel (s výjimkou motocyklů) a pro výrobu náhradních součástek pro silniční motorová vozidla neběžných typů vyjme ministr všeobecného strojírenství v dohodě s ministrem dopravy z organisace podle zákona č. 103/1950 Sb., o národních podnicích průmyslových, a převede je do působnosti tohoto ministra. Ministr dopravy vyjme z majetkové podstaty těchto podniků části (dílny), sloužící provádění malých oprav a převede je v dohodě s ministrem vnitra do působnosti tohoto ministra, aby o nich učinil opatření ve své pravomoci.
(2)  Ministr dopravy zřídí z převedených národních podniků národní podniky pro provádění oprav silničních motorových vozidel (s výjimkou motocyklů) a pro výrobu náhradních součástek pro silniční motorová vozidla neběžných typů (dále jen „národní podniky opravárenské”), a to zásadně pro obvod každého kraje, a určí jejich název a sídlo. Dnem jejich zřízení zanikají bez likvidace národní podniky uvedené v odstavci 1, jejich majetek (práva a závazky) přechází na národní podniky opravárenské; podrobnosti stanoví ministr dopravy v dohodě s ministrem