Input:

34/1950 Sb., Nařízení o zcizování silničních motorových vozidel, používaných pro živnostenskou dopravu, platné do 31.5.1951 Archiv

č. 34/1950 Sb., Nařízení o zcizování silničních motorových vozidel, používaných pro živnostenskou dopravu, platné do 31.5.1951
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 27. března 1950
o zcizování silničních motorových vozidel, používaných pro živnostenskou dopravu.
Ministr dopravy nařizuje podle § 41 odst. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1)  Aby bylo zajištěno plnění úkolů pětiletého plánu, mohou býti autobusy, autokary, osobní i nákladní automobily, používané pro živnostenskou dopravu osob nebo nákladů (dále jen „vozidla”), zcizovány (dobrovolně i v nucených dražbách) jen s předchozím souhlasem okresního národního výboru, příslušného podle stanoviště vozidla. Toto ustanovení se nevztahuje na vozidla Československé automobilové dopravy, národního podniku, a komunálních podniků.
(2)  V žádosti o souhlas k zcizení uvede vlastník vozidla jeho stručný popis, poznávací značku a místo, kde je možno vozidlo shlédnouti.
§ 2.
(1)  Udělí-li okresní národní výbor souhlas k zcizení vozidla, určí zpravidla toho, kdo je oprávněn vozidlo nabýti; jinému nesmí pak býti vozidlo zcizeno.
(2)  Při určování oprávněného nabyvatele je třeba dbáti o to, aby bylo postaráno o účelné a hospodárné využití