337/2010 Sb., Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky, ve znění účinném k 14.9.2011, platné do 31.8.2012

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 337/2010 Sb.
[zrušeno č. 201/2012 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2010
o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
257/2011 Sb.
(k 14.9.2011)
mění § 3, § 4 odst. 4, § 5 odst. 3 a 4, § 6 přílohy č. 1 a 5
257/2011 Sb.
(k 1.6.2015)
ustanovení § 3 písm. b) a d) pozbývá platnosti - dosud neuvedeno
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb. a zákona č. 483/2008 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3 odst. 11, § 4 odst. 12, § 5 odst. 12 a § 12 odst. 5 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví
a) specifické emisní limity a podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v přílohách č. 1 a 4 k této vyhlášce emitujících těkavé organické látky při procesech užívajících tyto látky (dále jen „zdroj“), kritéria určující plnění těchto podmínek a způsob zařazování zdrojů do jednotlivých kategorií,
b) způsob nakládání s výrobky, které obsahují těkavé organické látky, a lhůty k dosažení těchto požadavků,
c) zásady a náležitosti evidence a bilancování spotřeby těkavých organických látek a rozsah sledovaných údajů pro bilancování spotřeby těkavých organických látek a
d) náležitosti a způsob zpracování plánu snížení emisí těkavých organických látek a skupiny zdrojů, pro které se tento plán zpracovává.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) odpadním plynem - konečný plynný odpad obsahující znečišťující látky odváděný do ovzduší komínem, výduchem nebo výpustí ze zařízení pro omezování emisí,
b) fugitivními emisemi - jakékoli emise těkavých organických látek do ovzduší, půdy a vody, které nejsou součástí odpadních plynů,
c) celkovými emisemi - součet fugitivních emisí a emisí těkavých organických látek v odpadních plynech,
d) organickým rozpouštědlem - jakákoli těkavá organická látka, která je používána samostatně či ve směsi s jinými látkami, aniž by přitom prošla chemickou změnou, k rozpouštění surovin, produktů nebo odpadů, nebo která se používá jako čisticí prostředek k rozpouštění znečišťujících látek, jako odmašťovací prostředek, jako dispergační činidlo, jako prostředek používaný k úpravě viskozity či povrchového napětí, jako změkčovadlo či jako ochranný prostředek,
e) celkovým organickým uhlíkem - uhlík obsažený v těkavých organických látkách,
f) halogenovanou těkavou organickou látkou - těkavá organická látka, která obsahuje v každé molekule alespoň jeden atom bromu, chloru, fluoru nebo jódu,
g) spotřebou organických rozpouštědel - celkové vstupní množství organických rozpouštědel do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechna organická rozpouštědla, která byla regenerována pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje,
h) spotřebou těkavých organických látek - celkové vstupní množství těkavých organických látek do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechny těkavé organické látky, které byly regenerovány pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje,
i) spotřebou práškových plastů - celkové vstupní množství
 
 Nahoru