337/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 225/2005 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 337/2005 Sb.
[zrušeno č. 532/2005 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. srpna 2005,
kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 225/2005 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 438/2004 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 225/2005 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 31.1 ve sloupci „úhrada v Kč“ nahrazuje číslo „4.06“ číslem „5.28“.
2. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 82.5 ve sloupci „úhrada v Kč“ nahrazuje číslo „8.69“ číslem „8.68“.
3. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 82.7 ve sloupci „název léčivé látky“ za slova „a diuretikum“ doplňují slova „s obsahem 12,5 mg“.
4. V příloze č. 1 vyhlášky se za řádek 82.7 doplňuje nový řádek 82.8, který zní:
 
„82.8
C09BA06
quinapril s obsahem 20 mg v jedné tabletě a diuretikum s obsahem 25 mg
p. o.
1.00
DF
6.10
“.

Dosavadní řádky 82.8 až 82.20 se označují jako řádky 82.9 až 82.21.
5. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 82.12 ve sloupci „úhrada v Kč“ nahrazuje číslo „8.87“ číslem „12.74“.
6. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 82.14 ve sloupci „úhrada v Kč“ nahrazuje číslo „6.47“ číslem „6.00“.
7. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 82.15 ve sloupci „úhrada v Kč“ nahrazuje číslo „10.07“ číslem „8.21“.
8. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 82.16 ve sloupci „úhrada v Kč“ nahrazuje číslo „10.54“ číslem „8.68“.
9. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 82.17 ve sloupci „úhrada v Kč“ nahrazuje číslo „6.47“ číslem „6.00“.
10. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 82.19 ve sloupci „úhrada v Kč“ nahrazuje číslo „6.47“ číslem „6.00“.
11. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 109.6 ve sloupci „podání“ nahrazuje slovo „transd.“ slovem „lok.“.
12. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 109.6 ve sloupci „množství“ nahrazuje číslo „0.30“ číslem „0.045“.
13. V příloze č. 1 vyhlášky se ve větě první textu pod řádkem 113.11 slovo „tolterodin“ zrušuje.
14. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 142.12 ve sloupci „množství“ číslovka „0.50“ nahrazuje číslovkou „0.125“.
15. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 143.16 ve sloupci „omezení“ písmeno „P“ nahrazuje písmenem „X“.
16. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 225.8 ve sloupci „omezení“ slova „L/PSY, SEX, NEU“ zrušují.
17. V příloze č. 1 vyhlášky se v řádku 253.3 ve sloupci „úhrada“ nahrazuje číslo „73.91“ číslem „86.43“.
18. V příloze č. 1 vyhlášky se v textu pod řádkem 290.2 doplňuje věta „Terapii provádí specializované pracoviště nukleární medicíny v návaznosti na hematoonkologické centrum.“.
19. V příloze č. 1 vyhlášky se slova
 
„297.7
V22
erytrocyty deleukotizované zpracované promytím a ozářením
parent.
1
TU
3.303,00
B/P“

nahrazují slovy:
 
„297.8
V22
erytrocyty deleukotizované zpracované promytím a ozářením
parent.
1
TU
3.303,00
B/P“.
20. V příloze č. 1 vyhlášky se slova
 
„297.3
V22
erytrocyty pro autotransfuzi včetně plazmy
parent.
1
ks
754,00
B/P“

nahrazují slovy:
 
„297.9
V22
erytrocyty pro autotransfuzi včetně plazmy
parent.
1
ks
754,00
B/P“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2005.
 
Ministryně:
doc.
 
 Nahoru