334/2015 Sb., Vyhláška o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 334/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2015
o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách

  
Ve znění tiskové opravy, uveřejněné v částce 146 z roku 2015:
  
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., k provedení § 9 odst. 6, § 10 odst. 2, 3, 6, 7 a 9, § 11 odst. 2, § 12 odst. 4, § 13 odst. 3, § 15a odst. 7, § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 3, § 23a odst. 1 písm. c), § 24 odst. 4:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Tato vyhláška stanoví
a) způsob vedení evidence malých plavidel v rejstříku malých plavidel,
b) technické požadavky na bezpečnost provozu plavidel, jejichž objem vypočtený jako součin délky, šířky a ponoru je menší než 100 m3 a délka je menší než 20 m, jde-li o
1. malá plavidla,
2. převozní lodě určené k přepravě nejvýše 12 cestujících a
3. plovoucí zařízení,
c) plavební zóny, pro něž se schvaluje technická způsobilost plavidla,
d) znaky jednotlivých druhů plavidel,
e) postup při provádění technické prohlídky a její organizační zabezpečení,
f) postup při provádění pravidelné technické prohlídky a její rozsah,
g) vzor osvědčení plavidla,
h) vzor prozatímního osvědčení plavidla,
i) lhůty pro podání žádosti o provedení pravidelné technické prohlídky,
j) náležitosti typového osvědčení plavidla a údaje v něm zaznamenávané,
k) lodní listiny, kterými musí být plavidlo vybaveno, a údaje do nich zaznamenávané,
l) plavidla, která lze provozovat na vodní cestě jen za podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla sjednaného jeho provozovatelem a rozsah a podmínky tohoto pojištění,
m) plavidla, která je třeba vybavit jiným zařízením sloužícím pro zajištění bezpečnosti plavby a druhy těchto zařízení,
n) počet a odborné složení členů posádky a
o) zvláštní požadavky a vlastnosti plavidla.
§ 2
Znaky jednotlivých druhů plavidel
(K § 9 odst. 6)
Znakem
a) malého plavidla s vlastním pohonem je jeho hlavní pohon spalovacím motorem, parním strojem nebo elektromotorem na něm instalovaným,
b) malého plavidla, které je plachetnicí, je hlavní pohon silou větru působící na plachtu, systém plachet či obdobné zařízení na ní instalované,
c) malého plavidla bez vlastního pohonu je možnost jeho pohonu pouze lidskou silou, nikoli zařízením uvedeným v písmenu a) nebo b),
d) malého plavidla, které je vodním skútrem, je jeho délka menší než 4 m, pohon motorem s hydroreaktivním systémem a ovládání osobou vsedě, vstoje nebo vkleče na trupu plavidla, nikoli uvnitř něho a
e) převozní lodě je její konstrukce a určení pro přepravu osob, zvířat a věcí na určitém přívozu nahrazujícím přemostění přes vodní cestu.
§ 3
Plavební zóny
(K § 9 odst. 6)
(1) Technická způsobilost plavidla se podle této vyhlášky schvaluje pro plavební zóny vodních cest, kde lze za běžných klimatických podmínek očekávat
a) rychlost větru dosahující nejvýše 8 m/s (4° podle Beaufortovy stupnice) a střední výšku jedné třetiny nejvyšších vln (dále jen „významná výška vlny H1/3“) až 0,3 m, s výskytem ojedinělých vln do 0,5 m, nebo
b) rychlost větru dosahující nejvýše 14 m/s (6o podle
 
 Nahoru