333/2017 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 333/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 20. září 2017,
jímž se určují emisní podmínky
pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2017-2033, 2,00 % (dále také jen „dluhopis“, případně „dluhopisy“).
1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %
Zkrácený název: ČR, 2,00 %, 33
Pořadové číslo emise: 103.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 11. 10. 2017
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 13. 9. 2033
Datum emise: 13. 10. 2017
Datum splatnosti: 13. 10. 2033
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 2,00 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001005243
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000703616
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000703624
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000703632
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000703640
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000703657
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000703665
Kupón č.  6 - ISIN: CZ0000703673
Kupón č.  7 - ISIN: CZ0000703681
Kupón č.  8 - ISIN: CZ0000703699
Kupón č.  9 - ISIN: CZ0000703707
Kupón č. 10 - ISIN: CZ0000703715
Kupón č. 11 - ISIN: CZ0000703723
Kupón č. 12 - ISIN: CZ0000703731
Kupón č. 13 - ISIN: CZ0000703749
Kupón č. 14 - ISIN: CZ0000703756
Kupón č. 15 - ISIN: CZ0000703764
Kupón č. 16 - ISIN: CZ0000703772
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě zvláštních zákonů.
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář“). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel“, případně „upisovatelé“).
5. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 13. 9. počínaje rokem 2018. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 13. 10. 2018 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 13. 9. 2018. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po datu 13. 9.
 
 Nahoru