Input:

333/1997 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění účinném k 1.8.2012 Archiv

č. 333/1997 Sb.
[zrušeno č. 18/2020 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 12. prosince 1997,
kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
93/2000 Sb.
(k 1.9. 2000)
mění (též přílohy 1, 2, 6, 8, 10, 13)
268/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění v § 6 písm. d) a přílohu č. 5; ruší v § 6 písm. g) a v § 9 odst. 2;
nové přechodné ustanovení
182/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění, celkem 29 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta:
ODDÍL 1
MLÝNSKÉ OBILNÉ VÝROBKY
§ 1
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) mlýnskými obilnými výrobky získané zpracováním jednoho nebo více botanických druhů obilovin, pohanky nebo rýže vícestupňovým mlýnským postupem,
b) moukou mlýnský obilný výrobek získaný mletím obilných zrn, pohanky a rýže a tříděný podle velikosti částic, obsahu minerálních látek a druhu použitých obilných zrn, pohanky a rýže,
c) krupicí mlýnský obilný výrobek získaný v první fázi mletí obilných zrn v podobě hrubších částic zbavených slupky,
d) vločkami výrobky z vyčištěného a oloupaného obilného zrna nebo bezpluchého nebo zbaveného pluch, získané jeho mačkáním nebo příčným řezáním,
e) trhankou výrobek z vyčištěného obilného zrna, získaný šetrným drcením,
f) kroupami výrobky z vyčištěného obilného zrna, převážně z ječmene, zbaveného obalových vrstev broušením,
g) lámankou zlomkové drobné netříděné obilné a pohankové kroupy,
h) jáhlami vyčištěná zrna prosa upravená loupáním a leštěním,
i) klíčky částice nebo šupinky nasládlé chuti získané při mlýnském zpracování obilného zrna,
j) obilovinami pro přímou spotřebu vyčištěná, popřípadě dále jinak upravená obilná zrna, zejména pšenice, žita, ječmene nebo ovsa,
k) směsmi z obilovin výrobky, jejichž převážný podíl tvoří mlýnské obilné výrobky, k nimž jsou přidány další složky, určené pro přímou spotřebu nebo ke spotřebě po tepelné úpravě,
l) instantními mlýnskými obilnými výrobky získané tepelnou úpravou,
m) rýží zrna získaná z kulturní rostliny rýže seté (Oryza sativa L.) a jejích odrůd,
n) rýží neloupanou neloupané obilky rýže s celistvou vrchní slupkou,
o) rýží pololoupanou (natural) zrna rýže zbavená vrchní slupky (pluchy),
p) rýží loupanou zrna rýže zbavená všech částí oplodí a osemení a částečně i klíčků,
r) rýží dlouhozrnnou rýže, jejíž zrno je průměrně 6 mm dlouhé a poměr jeho délky a šířky je zpravidla více než 3,
s) rýží střednězrnnou rýže, jejíž průměrná délka zrna je mezi 5,2 mm a 6,0 mm a poměr délky a šířky zrna je zpravidla nižší než 3,
t) rýží kulatozrnnou rýže, jejíž průměrná délka zrna je menší než 5,2 mm a poměr délky a šířky zrna méně než 2,
u) müsli směs mlýnských obilných výrobků, upravených vločkováním, extrudováním nebo jinou vhodnou technologií, k nimž jsou přidány další složky, zejména jádra suchých