333/1993 Sb., Nařízení vlády o ustanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění účinném k 1.7.2006, platné do 31.12.2006

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 333/1993 Sb.
[zrušeno č. 262/2006 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. prosince 1993
o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
308/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění
356/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, též přílohu 1
318/1998 Sb.
(k 1.1.1999)
mění
132/1999 Sb.
(k 1.7.1999)
mění
312/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
163/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
430/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 1, § 2 odst. 1, 2 a doplňuje odst. 4, § 4, § 5,
v příloze č. 2 bodu 1 se slova „Mzdové zvýhodnění“ nahrazují slovem „Příplatek“
437/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 2 odst. 1
560/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 2 odst. 1
464/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 2 odst. 1, § 4, 5, vkládá § 5a
700/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 2 nové znění odst. 1
514/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 2 nové znění odst. 1
514/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 2 nové znění odst. 1
Vláda nařizuje podle § 7 odst. 2 a podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů:
§ 1
Toto nařízení stanoví minimální mzdové tarify a příplatky za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.
§ 2
Výše minimálních mzdových tarifů
(1) Výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin činí:
 
Tarifní stupeň
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
1.
48,10
7 955
2.
50,10
8 280
3.
52,30
8 650
4.
55,00
9 090
5.
58,70
9 710
6.
63,10
10 440
7.
68,10
11 260
8.
73,90
12 210
9.
80,30
13 270
10.
88,10
14 570
11.
97,50
16 120
12.
108,30
17 900.
(2) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby než 40 hodin se výše minimálních hodinových mzdových tarifů uvedených v odstavci 1 úměrně upraví.
(3) Zaměstnancům odměňovaným měsíční mzdou, kteří mají sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu1) anebo neodpracovali v měsíci všechny pracovní dny, náleží minimální mzdové tarify ve výši odpovídající odpracované době.
(4) Výše minimálního mzdového tarifu činí:
a) 90 % částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň, jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu,
b) 80 % částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň, jde-li o mladistvého zaměstnance,1a)
c) 75 % částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,
d) 50 % částek stanovených pro 1. až 12. tarifní stupeň, jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.
§ 3
Charakteristiky tarifních stupňů a příklady prací
Tarifní stupně jsou podle míry složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce vymezeny charakteristikami prací a příklady prací uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 4
Mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
Příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí činí nejméně 6 Kč za hodinu práce v tomto prostředí. Vymezení ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí je uvedeno v příloze č. 2 tohoto nařízení.
§ 5
Příplatek za práci v noci
Příplatek za hodinu práce v noci2) činí nejméně 6 Kč.
§ 5a
U domáckých zaměstnanců se pro účely tohoto nařízení považuje za odpracovanou hodinu odvedená hodina práce podle normy spotřeby práce stanovené zaměstnavatelem.
Závěrečná ustanovení
§ 6
Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 43/1992 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 333/1993 Sb.
 
 Nahoru