332/2006 Sb., Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 332/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. června 2006
o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 7 odst. 6 písm. a) až j), n), p), r), s) a u), § 10 odst. 11, § 14 odst. 6, § 16 odst. 11, § 17 odst. 13 písm. d), § 18 odst. 12, § 19 odst. 15 písm. a), b), c), f) a h), § 23 odst. 8, § 24 odst. 8, § 24a odst. 7 a § 25 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje podrobnosti o uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele a ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu.
§ 2
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) množitelským porostem chmele výsadba stejného rozmnožovacího materiálu téže odrůdy, popřípadě klonu, kategorie, generace, zdravotní třídy a stáří,
b) matečnými rostlinami chmele rostliny sloužící k produkci rozmnožovacího materiálu,
c) révou rostlina rodu Vitis (L.), která je určena k produkci hroznů nebo k použití jako rozmnožovací materiál pro takovou rostlinu,
d) pravokořennou sazenicí révy zakořeněná část neroubovaného réví nebo letorostu, která je určena k výsadbě nebo k použití jako podnože pro roubování,
e) štěpovanou sazenicí révy vzájemně spojený roub s podnožovým řízkem, který je zakořeněn,
f) réví révy vyzrálý jednoletý výhon,
g) letorostem révy nezdřevnatělý výhon,
h) podnožovým řízkem révy část réví nebo letorostu, který je při produkci štěpované sazenice určen k vytvoření podzemní části,
i) roubem révy část réví nebo letorostu, který je určen k vytvoření nadzemní části při produkci štěpované sazenice nebo při roubování na stanovišti,
j) řízkem révy část réví nebo letorostu určený k produkci pravokořenné sazenice,
k) podnožovou vinicí révy porost révy určený k produkci podnožových řízků nebo řízků,
l) selektovanou vinicí révy porost révy určený k produkci roubů nebo řízků,
m) révovou školkou porost révy určený k produkci pravokořenné révy nebo štěpované sazenice,
n) rozmnožovacím materiálem ovocných rodů a druhů osivo, podnože, řízek, roub, očko, oddělek, sazenice, školkařský výpěstek, popřípadě jiná část rostliny určená k rozmnožování a k produkci ovocných rostlin,
o) ovocnou rostlinou rostlina ovocného rodu a druhu určená po uvedení do oběhu k výsadbě nebo k přesázení,
p) školkařským výpěstkem ovocných rodů a druhů sazenice, keř nebo stromek určený k výsadbě,
q) generativní podnoží ovocného rodu a druhu podnož vypěstovaná z osiva ovocné rostliny,
r) vegetativní podnoží rodu a druhu podnož rozmnožená vegetativním způsobem,
s) matečnými stromy a keři ovocného rodu a druhu souvislé výsadby stromů a keřů určené k produkci rozmnožovacího materiálu,
t) množitelským porostem ovocného rodu a druhu souvislá výsadba rostlin stejné skupiny porostů, stejného druhu, odrůdy, kategorie, generace, zdravotní třídy, stáří a u školkařských výpěstků též podnože,
u) rozmnožovacím materiálem okrasných druhů rostlinný materiál určený k rozmnožování
 
 Nahoru