331/2007 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 331/2007 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2007,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb.:
Čl. I
Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb. a vyhlášky č. 620/2006 Sb., zní:
  
„Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.
1. TEXTOVÁ ČÁST
  
 
Kapitola 1
Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
 
1.
seznam výkonů
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
2.
zdravotní výkon
základní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování zdravotní péče (dále jen výkon)
3.
kategorie výkonu
kategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
4.
autorská odbornost
odbornost, která navrhla a odborně garantuje zdravotní výkon
5.
číslo výkonu
pětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů
6.
název výkonu
stručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu
7.
popis výkonu
text, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení
8.
OM
omezení místem
omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení
9.
OF
omezení frekvencí
omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období
10.
čas výkonu
čas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7). Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.
11.
nositel
nositel výkonu
zdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. K výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady středních zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii)
12.
čas
čas nositele výkonu
čas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu
13
INDX
mzdový index nositele výkonu
index, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu
14.
body bodová hodnota výkonu
součet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech
 
 Nahoru