Input:

330/2019 Sb., Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění účinném k 1.5.2020 Archiv

č. 330/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2019
o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
217/2020 Sb.
(k 1.5.2020)
vkládá § 31a až § 31c; mění přílohu č. 10; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) podmínky provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření.
§ 2
Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření

 Navazující agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou tvořena těmito podopatřeními:
a) integrovaná produkce ovoce,
b) integrovaná produkce révy vinné, které se člení na tituly
1. základní ochrana vinic a
2. nadstavbová ochrana vinic,
c) integrovaná produkce zeleniny a jahodníku, které se člení na tituly
1. integrovaná produkce zeleniny a
2. integrovaná produkce jahodníku,
d) ošetřování travních porostů, které se člení na tituly
1. obecná péče o extenzivní louky a pastviny,
2. mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,
3. mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,
4. horské a suchomilné louky hnojené,
5. horské a suchomilné louky nehnojené,
6. trvale podmáčené a rašelinné louky,
7. ochrana modrásků,
8. ochrana chřástala polního,
9. suché stepní trávníky a vřesoviště a
10. druhově bohaté pastviny,
e) údržba zatravněných dílů půdních bloků, které se člení na tituly
1. základní údržba zatravněných dílů půdních bloků a
2. údržba zatravněných dílů půdních bloků podél vodního útvaru,
f) biopásy, které se člení na tituly
1. krmné biopásy a
2. nektarodárné biopásy,
g) ochrana čejky chocholaté a
h) údržba zatravněných drah soustředěného odtoku.
§ 3
Žádost o zařazení do podopatření v rámci navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
(1) Žádost o zařazení do některého z podopatření v rámci navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření podle § 2 (dále jen „žádost o zařazení“) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže
a) obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“) na žadatele a
b) splňuje další podmínky pro zařazení do příslušného podopatření podle § 2 stanovené tímto nařízením.
(2) Žádost o zařazení se podává na
a) celý díl půdního bloku v případě podopatření uvedených v § 2 písm. a) až e) a g) a h) nebo
b) část dílu půdního bloku v případě podopatření uvedeného v § 2 písm. f).
(3) Žádost o zařazení se podává na období závazku v délce trvání 2 let, které začíná běžet
a) dnem 1. ledna prvního roku dvouletého období (dále jen „závazek“), na které je podávána žádost o zařazení, jde-li o podopatření podle § 2 písm. a) až e) a g) a h), a končí uplynutím dne 31. prosince druhého roku závazku, nebo
b) dnem 1. dubna