330/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění účinném k 1.4.2017

330/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměn...

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

  • A
  • A
č. 330/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 5. září 2001
o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
233/2004 Sb.
(k 30.4.2004)
mění § 1, § 5 a § 11,
vkládá § 22a
291/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění § 5 odst. 1, § 7, § 8, § 13 a § 22a odst. 1
nález ÚS
94/2007 Sb.
(k 27.4.2007)
v § 5 odst. 1 ruší větu druhou
330/2008 Sb.
(k 1.11.2008)
mění § 11, § 12 odst. 2; ruší v § 13 odst. 5; nové přechodné ustanovení
368/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 11 a § 13; nové přechodné ustanovení
63/2012 Sb.
(k 1.3.2012)
mění § 11 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 2, § 13, § 14; nové přechodné ustanovení
490/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 15 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
441/2016 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 6 odst. 3, § 11 odst. 2 a § 13 odst. 3; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. a) až c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Soudní exekutor (dále jen „exekutor“) vykonává exekuční činnost a další činnost za odměnu, jejíž výše a způsob jejího určení se řídí touto vyhláškou.
(2) Další činností exekutora se rozumí poskytování právní pomoci, sepisování exekutorských zápisů, přijímání věcí do úschovy, provádění jiné činnosti na základě pověření soudu, zejména doručování
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Fulsoft.cz.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru