Input:

33/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti Garance

č. 33/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. července 2020 byla v Bernu podepsána Dohoda č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem podpisu.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
 
mezi
vládou české republiky
a vládou Švýcarské konfederace
týkající se sdílení zabraných Výnosů a majetku z trestné činnosti
 
Vláda české republiky, jednající prostřednictvím Ministerstva financí, a vláda Švýcarské konfederace, jednající prostřednictvím Federálního úřadu pro spravedlnost, dále jen „Strany“ nebo samostatné „Česká republika“ a „Švýcarská konfederace“,
berouce na vědomí,
že vůči panu Wolfgangu Umfoglovi bylo uloženo ochranně opatření zabrání peněžních prostředků švýcarskými trestními a soudními orgány v Bernu a Spolkovým trestním soudem (Rozhodnutí Spolkového státního zastupitelství ze dne 5. září 2013, sp, zn. SV.10.0018-BUL, bod 3.5, Spolkového trestního soudu ze dne 16. dubna 2014, sp. zn. BB 2013 1333, BB 2013 134, BP 2013 63, BP 2013 64, Rozhodnutí Spolkového soudu ze dne 25. února 2015, sp, zn, 6B 508/2014); a
berouce na vědomí,
že výše uvedenými rozhodnutími bylo uloženo zabavení majetku na bankovních účtech ve společnosti GH Money Bank; a
berouce na vědomí,
že podle Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a podle jejího Druhého dodatkového protokolu ve spojení s Článkem 18 Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinů z 8. listopadu 1990 („Úmluva z roku 1990“) není možné se dovolávat skutečnosti, že fyzická osoba, proti níž bylo vydáno rozhodnutí o konfiskaci výnosů, následně zemřela, jakožto důvodu vzniku překážky poskytnutí pomoci; a
berouce na vědomí,
že rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 8. listopadu 2018, sp. zn. 71 T 18/2018 byla výše uvedená rozhodnutí švýcarských trestních a soudních orgánů uznána v České republice; a
berouce na vědomí,
že na základě výše uvedeného rozsudku Městského soudu v Praze byly zabrány částky ve výši 21.420,90 Kč; 672,16 Kč; 8.728.702,93 Kč a 144.146,63 EUR; a
berouce na vědomí,
že podle článku 15 Úmluvy z roku 1990, bude se vším majetkem zabraným Stranou, jež o to byla požádána, naloženo v souladu s jejím domácím právem, ledaže si Strany dohodnou něco jiného; a
berouce na vědomí,
že podle § 135 zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních („zákon o justiční spolupráci“) je Česká republika za určitých okolností oprávněna uzavřít dohodu o sdílení zabraného nebo propadlého majetku, umožňuje-li takový postup mezinárodní smlouva nebo je-li zaručena vzájemnost; a
berouce na vědomí
skutečnost, že České republice nevznikly se správou zabraného majetku žádné náklady; a