33/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 33/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. června 2017 byla v Hanoji podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 3. května 2019.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 16 odst. 7 dne 2. července 2019.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
VIETNAMSKOU SOCIALISTICKOU REPUBLIKOU
O PŘEDÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH OSOB
Česká republika a Vietnamská socialistická republika, dále jen „strany“,
majíce na zřeteli platné zákony a předpisy smluvních stran týkající se výkonu trestu,
přejíce si dále rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti trestního práva
odporujíce předávání odsouzených osob, které těmto osobám umožní vykonat uložené tresty v jejich domovském státu a přispěje k jejich resocializaci,
se dohodly takto:

  
Článek 1
Definice
Pro účely této smlouvy se rozumí:
a) „trestem“ každé potrestání nebo opatření, které zahrnuje zbavení svobody, nařízené soudem na omezenou nebo neomezenou dobu v důsledku trestného činu,
b) „rozsudkem“ rozhodnutí soudu, kterým se ukládá trest,
c) „předávajícím státem“ strana, na jejímž území byl uložen trest osobě, která může být nebo již byla předána,
d) „přijímajícím státem“ strana, na jejíž území může být nebo již byla odsouzená osoba předána k výkonu trestu,
e) „odsouzenou osobou“ osoba, která má být omezena na osobní svobodě ve věznici nebo jiné instituci na základě rozsudku soudu předávajícího státu v důsledku spáchání trestného činu.
  
Článek 2
Obecné zásady
1. Strany se zavazují poskytovat si vzájemně co nejširší míru spolupráce při předávání odsouzených osob podle ustanovení této smlouvy.
2. Osoba odsouzená na území jedné strany může být předána na území drahé strany podle ustanovení této smlouvy k výkonu trestu, který jí byl uložen.
3. Odsouzená osoba, na kterou lze uplatnit tuto smlouvu, musí být předávajícím státem informována o její podstatě předtím, než bude předání k výkonu trestu uskutečněno.
4. Osoba odsouzená na území jedné strany nebo její právní zástupce může vyjádřit zájem o předání podle této smlouvy předávajícímu nebo přijímajícímu státu.
5. O předání může žádat předávající nebo přijímající stát.
6. Odsouzená osoba musí být písemně informována o rozhodnutích učiněných předávajícím nebo přijímajícím státem podle této smlouvy.
  
Článek 3
Ústřední orgány
1. Každá strana určí ústřední orgán pro účely provádění této smlouvy.
2. Ústředním orgánem pro Českou republiku je Ministerstvo spravedlnosti. Ústředním orgánem pro Vietnamskou socialistickou republiku je Ministerstvo veřejné bezpečnosti.
3. Ústřední orgány se mohou pro účely této smlouvy vzájemně stýkat přímo. Styk diplomatickou cestou tím není vyloučen.
4. Každá strana může změnit svůj ústřední orgán, v kterémžto případě změnu oznámí druhé straně diplomatickou cestou.
  
Článek 4
Žádosti a odpovědi
1. Žádosti o předání a odpovědi se budou činit v písemné formě.
2. Žádosti budou zasílány přímo mezi ústředními orgány. Zasílání
 
 Nahoru