Input:

33/1962 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 33/1962 Sb., Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, platné do 30.6.1964
VYHLÁŠKA
Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 30. března 1962,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 88 a 94 zákona č. 32/1962 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (dále jen „zákon”):
Oddíl první
Společná ustanovení pro nemocenské, podporu při ošetřování člena rodiny a peněžitou pomoc v mateřství
§ 1
Příjem z pracovní činnosti (K § 10 zákona)
(1)  Za příjem z pracovní činnosti se pro výpočet průměrné denní pracovní odměny považují:
a)  základní odměny,
b)  prémie,
c)  vyrovnávací příspěvky poskytované družstevníkům z prostředků družstva nebo ze státních prostředků,1)
d)  hodnota naturálních požitků, poskytovaných družstevníku činnému v družstvu, které dosud nezavedlo peněžní odměňování.
(2)  Základními odměnami a prémiemi se rozumějí tyto příjmy po srážce příspěvku družstevníka na částečnou úhradu nákladů sociálního zabezpečení (§ 74 zákona).
(3)  Naturální požitky se oceňují částkou 1500 Kčs za každý kalendářní rok, částkou 125 Kčs za každý kalendářní měsíc a částkou 4 Kčs za každý kalendářní den.
Průměrná denní pracovní odměna (K § 10 zákona)
§ 2
(1)  Průměrná denní pracovní odměna se vypočte z úhrnu příjmů uvedených v § 1 (dále jen „započitatelné příjmy”) zúčtovaných v družstvu za posledních 12 kalendářních měsíců, které bezprostředně předcházely dni, kdy vznikla pracovní neschopnost nebo kdy družstevník přestal v družstvu pracovat z důvodu ošetřování člena rodiny anebo kdy družstevnice přestala v družstvu pracovat pro těhotenství nebo mateřství (dále jen „rozhodné období”); jestliže v rozhodném období byly zúčtovány doplatky, popřípadě prémie za poslední i za předcházející kalendářní rok, přihlíží se jen k doplatkům a prémiím za poslední kalendářní rok.
(2)  Při výpočtu průměrné denní pracovní odměny družstevníka, který v rozhodném období ukončil učební poměr k družstvu, se přihlíží jen k započitatelným příjmům za dobu po skončení učebního poměru, které mu byly zúčtovány jako družstevníku za práci vykonanou v této době.
(3)  Neměl-li družstevník po část rozhodného období započitatelné příjmy, protože konal službu v ozbrojených silách nebo měl neplacenou dovolenou anebo družstevnice měla mateřskou dovolenou, určí se průměrná denní pracovní odměna jen za tu část rozhodného období, po kterou v družstvu pracovali.
(4)  Jestliže družstevník přestoupil v rozhodném období z družstva do družstva nebo nově do družstva vstoupil, určí se průměrná denní pracovní odměna jen za část rozhodného období po přestupu, popřípadě po vstupu do družstva.
(5)  Jestliže družstevník pracoval v družstvu po dobu kratší než po celý kalendářní měsíc z některého z důvodů uvedených v odstavcích 2 až 4 nebo jestliže nezačal dosud vůbec v družstvu pracovat, určí se průměrná denní pracovní odměna z odměn, kterých dosahovali v družstvu ostatní