Input:

č. 33/1961 Sb. rozh., Garance

č. 33/1961 Sb. rozh.
Jaký vliv na zavedení rozhodčího řízení má ta okolnost, že podnik byl delimitován.
Bylo-li již rozhodčí řízení na závodě zavedeno, nemohou soudy zásadně rozhodovat spory, k jejichž provádění jsou výlučně příslušné ve smyslu § 2 vyhl. č. 184/1959 Ú. l. rozhodčí orgány. V tomto případě soud žalobu odmítne proto, že věc nebyla dříve projednána v rozhodčím řízení [§ 405 a), b) o. s. ř., § 2 odst. 2 vyhl. č. 184/1959 Ú. l.] a postoupí spisy příslušnému rozhodčímu orgánu.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze ze dne 10. listopadu 1960, 11 Co 411/60).
Obvodní soud pro Prahu 7 odmítl žalobu se žádostí, aby bylo prohlášeno za neúčinné rozvázání pracovního poměru žalobkyní.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu první stolice potvrdil a postoupil spisy příslušnému rozhodčímu orgánu.
Z odůvodnění:
V těch případech, kdy závod, který byl delimitován, zůstává samostatným organizačním útvarem (srov. § 37 vyhl. č. 68/1958 Ú. l.) i po delimitaci, delimitace sama nemá vliv na rozhodčí řízení, které bylo na závodě zavedeno již před delimitací; pracovní spory se dále projednávají v rozhodčím řízení, a to i tehdy, když v podniku, do něhož byl závod delimitován, rozhodčí řízení zavedeno nebylo. Skutečnost, že delimitovaný organizační útvar je závodem bez právní subjektivity, je nerozhodná, poněvadž podle § 1 vyhl. č. 184/1959 Ú. l. se řízení zavádí v závodech a pracovištích v souladu s organizační strukturou ROH, jehož orgánem rozhodčí orgán je, a bez ohledu na to, jakou povahu má pracoviště po stránce právní.
V těch případech však, kdy na delimitovaném závodě, který zůstává samostatným organizačním útvarem, nebylo před delimitací rozhodčí řízení zavedeno, zatímco v nastupujícím podniku bylo členskou schůzí ROH rozhodčí řízení již zavedeno, je třeba, aby členská schůze zaměstnanců delimitovaného závodu se usnesla na zavedení rozhodčího řízení. Kdyby usnesení členské chůze nastupujícího podniku mělo vázat i závod delimitovaný, šlo by o narušování odborářské demokracie a rozhodčí řízení by se prakticky týkalo zaměstnanců, kteří se na jeho zavedení