Input:

33/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb., týkajících se Polské lidové republiky Garance

č. 33/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb., týkajících se Polské lidové republiky
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 14. března 1960
o vnitrostátním vypořádáním některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb., týkajících se Polské lidové republiky
Ministerstvo financí stanoví podle § 5 zákona č. 38/1959 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami, a na základě zásad stanovených vládou:
§ 1
(1)  V rozsahu a za podmínek stanovených touto vyhláškou se poskytne náhrada za československý nemovitý majetek v Polské lidové republice, který byl do 29. března 1958 dotčen polským opatřením znárodňovacím nebo vyvlastňovacím nebo jiným opatřením odnímajícím nebo omezujícím vlastnická práva.
(2)  Československým nemovitým majetkem rozumí se nemovitý majetek, který byl v den uvedeného opatření ve vlastnictví fyzických osob, jež byly tohoto dne československými státními občany a které nebo jejichž právní nástupci byli československými státními občany dne 29. března 1958.
(3)  Náhrada se poskytne pouze za nemovitý majetek, měl-li povahu osobního nebo drobného soukromého vlastnictví,
a)  za rodinný domek,
b)  za hospodářské budovy a půdu bývalých drobných zemědělců v Polské lidové republice, avšak jen těm, kteří nyní hospodaří jako členové jednotných zemědělských družstev nebo jako samostatní malí nebo střední zemědělci,
c)  za pozemek zastavěný rodinným domkem [písmeno a)], nejvýše však za výměnu 800 m2 a za pozemek zastavěný hospodářskými budovateli [písmeno b)],
d)  za budovy, které sloužily provozu malé živnosti.
Náhrada se však neposkytne ani za tento majetek, jestliže se v Československé republice při podobném opatření, jak byl tento majetek dotčen v Polské lidové republice, náhrada neposkytuje.
§ 2
Náhrada se poskytne jen fyzickým osobám uvedeným v § 1 odst. 2 nebo jejich dědicům, jestliže tyto osoby (jejich dědicové) měly dne 21.