Input:

č. 33/1960 Sb. rozh., Garance

č. 33/1960 Sb. rozh.
Jde o spoluzavinění podniku, jestliže hmotně odpovědní zaměstnanci nebyli řádně seznámeni s novým způsobem prodeje samoobsluhou.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 6. listopadu 1959, 21 Co 731/59.)
Žalující podnik požadoval od žalovaných jako kolektivně hmotně odpovědných zaměstnanců náhradu schodku, který vznikl za dobu od 1. 9. 1958 do 14. 10. 1958 v celkové částce 2124,15 Kčs. Podle poměru platů obou hmotně odpovědných ve smyslu § 9 odst. 1 a 2 zák. č. 71/1958 Sb., požadoval od prvého žalovaného náhradu v částce 970,33 Kčs a od druhé žalované v částce 1153,82 Kčs.
Lidový soud civilní v Praze přisoudil žalobci proti prvému žalovanému částku 323,44 Kčs, proti druhé žalované 38k4,60 Kčs s přísl.; co do zbytku byla žaloba zamítnuta.
Krajský soud v Praze rozsudek soudu první stolice potvrdil.
Odůvodnění:
Podle § 1 zák. č. 71/1958 Sb. naše společnost věnuje zvýšenou pozornost výchově pracujících ke správnému poměru k socialistickému vlastnictví, jakož i vytváření podmínek, které umožňují předcházet škodám na tomto majetku. Na toto ustanovení navazuje § 4 odst. 1 citovaného zákona, podle kterého žalovaní odpovídají, neboť převzali písemnou smlouvou odpovědnost za svěřené hotovosti za materiálové zásoby, zboží a jiné hodnoty k vyúčtování, za vzniklý schodek, který byl zjištěn. Mohou se ovšem této odpovědnosti zcela nebo částečně zprostit, jestliže prokáží, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jejich zavinění, zejména tím, že vedení podniku nevytvořilo pracovní podmínky, které by zaměstnanci umožnily správný výkon jeho povinností.
Je tu tedy na jedné straně odpovědnost zaměstnance, na druhé straně povinnost vedení podniku vytvořit mu podmínky, které by zabránily ztrátám na socialistickém majetku. Tyto podmínky mohou být jak objektivní, tak i subjektivní.
Samoobsluha je prodej nový, kvalitativně odlišný od běžného prodeje prodavače za pultem. Z prodavače se stává informátor občanů, organizátor prodeje a strážce socialistického vlastnictví. Proto je po stránce subjektivní naprosto nezbytnou podmínkou pro řádné plnění povinností prodeje v samoobsluze, aby zaměstnanci dosud neobeznámení s tímto novým způsobem prodeje, byli náležitě vyškoleni pro prodej v samoobsluze. Nejde jen o techniku