Input:

R 33/1959; Garance

č. 33/1959 Sb. rozh.
K výkladu vyhlášky SÚP z 15. února 1958, č. 15/1958 Ú. 1.
(Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu z 1. dubna 1959, 1 Ec 60/59.)
Občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu zaujalo k otázce výkladu vyhlášky SÚP ze dne 15. února 1958, č. 15/1958 Ú. 1. toto stanovisko:
Vyhláška SÚP ze dne 15. února 1958, č. 15/1958 Ů. 1., se týká jen inženýřsko-technických a administrativních pracovníků, pokud byli uvolněni z důvodu reorganizace nebo přestavby platové a prémiové soustavy podle vládního usnesení č. 135/1958 a netýká se manuálních pracovníků.
K odůvodnění tohoto stanoviska se uvádí:
Otázka byla řešena z podnětu konkrétních případů projednávaných soudy, z nichž vyplynulo, že některé podniky používají ustanovení vyhlášky č. 15/1958 Ú. 1. v případě propuštění manuálních pracovníků anebo jiných pracovníků z jakýchkoli jiných důvodů ve vyhlášce neuvedených. Tato praxe je nesprávná, neboť vyhláška SÚP byla vydána k provedení vládního usnesení ze dne 6. února 1958, č. 135, jehož bod 19 odst. 1 vyslovil zásadu, že k rozvazování pracovního poměru uvolňovaných pracovníků v usnesení blíže uvedených nebude třeba souhlasu odboru pracovních sil rady ONV, vyžadovaného jinak podle ustanovení § 13 dekr. č. 88/ 1945 Sb. Nutno proto vyhlášku SÚP č. 15/1958 Ú. 1. vykládat v souvislosti s vládním usnesením č. 135/1958 Sb.
Vládní usnesení č. 135/1958 Sb. samo – jak plyne z jeho označení – se vztahuje na případy uvolňování pracovníků jednak z důvodů reorganizace, jednak z důvodů přestavby platové a prémiové soustavy v souvislosti s prováděním změn v řízení a organizaci průmyslu a při přestavbě platové a prémiové soustavy pro inženýrsko-technické a administrativní pracovníky ve výrobě. Bylo pokračováním linie nastoupené již vládním usnesením ze dne 16. listopadu 1956, č. 2610/1956, o opatřeních k organizačnímu zajištění a způsobu převodu administrativních pracovníků uvolňovaných v souvislosti se zkvalitněním a zhospodárněním státního a hospodářského aparátu. Sledovalo podle preambule účel zkvalitnit řídící aparát, snížit počet jeho pracovníků a umístit uvolněné pracovníky ve výrobě (pokud nedojde k umísťování na funkce v hospodářsko-technickém aparátu nižších složek, v aparátu národních výborů a v hospodářství spravovaném národními výbory). Smysl opatření prováděných na jeho základě spočíval v tom, aby státní a hospodářský aparát při podstatném snížení počtu jeho pracovníků, jakož i při podstatném snížení nákladů na jeho vyk držování lépe a účinněji řídil národní hospodářství i ostatní úseky socialistické výstavby.
Vládní usnesení č. 135/1958 se nevztahuje na manuální pracovníky, nýbrž jen na inženýrsko-technické a administrativní pracovníky, pokud byli uvolněni z důvodu reorganizace nebo