Input:

R 33/1958; Garance

č. 33/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Rozvázání pracovního poměru s osobou, s níž byl sjednán pracovní poměr na základě umístěnky vydané podle § 2 vl. nař. č. 20/ 1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol.
(Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 7. prosince 1957, 3 Ec 275/57.)
Občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu zaujalo v otázce rozvázání pracovního poměru s osobou, s níž byl sjednán pracovní poměr na podkladě umístěnky vydané podle § 2 vl. nař. č. 20/1952 Sb., toto stanovisko:
V soudní praxi se stala spornou otázka, zda pracovní poměr absolventů odborných škol, kteří se stali zaměstnanci některého podniku na podkladě umístěnky vydané podle § 2 vl. nař. č. 20/1952 Sb., o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol, může rozvázat zaměstnavatel výpovědí danou před uplynutím tříleté lhůty určené v tomto ustanovení.
K uvedené otázce dlužno uvést toto:
Právní základ začlenění absolventů vysokých a odborných škol je obsažen v ustanoveních §§ 2 a 3 vl. nař. č. 20/1952 Sb. V § 2 se zásadně stanoví, že absolventi škol, kteří jsou rozmisťováni podle státního plánu rozvoje národního hospodářství, jsou povinni pracovat po dobu 3 let v podnicích, které jim na pokladě státního národohospodářského plánu určí ministerstvo, do jehož resortu patří správa příslušné školy. V § 3 je vyslovena povinnost podniku zaměstnávat tyto absolventy škol pracemi, pro něž byli vyškoleni a starat se o jejich odborný a politický růst a zajištění jejich vhodného ubytování. Ustanovení § 4 uvedeného nařízení obsahuje pak široké zmocnění jmenovaných v něm ministerstev k vydání podrobných prováděcích předpisů.
Na podkladě tohoto zmocnění byly vydány ministerstvem školství a kultury směrnice upravující pracovní poměr absolventů škol vysokých a odborných, a to směrnice č. 2/1957 Věstníku min. školství a kultury pro rozmisťování absolventů odborných škol, nahrazující předchozí směrnice poř. č. 258/1955 Sb. instrukcí pro výkonné orgány národních výborů. Dále byly vydány směrnice č. 3/1957 Věstníku téhož ministerstva pro rozmisťován^ absolventů jiných škol, které nahradily dřívější směrnice č. 4/1955 Věstníku min. školství Tyto směrnice jsou účinné od 1. ledna 1957.
Rozmisťování absolventů podle uvedených předpisů se v praxi provádí vydáváním umístěnek. Tyto obsahují kromě jména absolventa a určeného podniku čas nástupu práce, závazek pracovat po dobu tří let, druh práce, popř. i pracovní zařádění a výšku mzdy.
Právní povaha umístěnky může být zásadně spornou. Ať už se však vychází ze stanoviska, že umístěnka zakládá vždy přímo pracovní poměr mezi absolventem a určeným podnikem, nebo ze stanoviska, že ke vzniku pracovního poměru dochází až podle sjednané pracovní smlouvy uzavřené na jejím podkladě, je závěr, k němuž lze v řešené otázce dospět, v každém případě stejný.
Je-li pracovní poměr založen umístěnkou jako administrativním aktem na dobu tří let, nebo byl-li založen na jejím podkladě sjednáním pracovní smlouvy na tuto dobu, půjde v obou případech o pracovní poměr uzavřený na určitou dobu a o jeho zrušení před uplynutím této lhůty platí tudíž obecné předpisy. V § 3 cit. vl. nařízení není sice výslovně stanoveno, že podniky mají