Input:

33/1957 Sb., Zákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 33/1957 Sb., Zákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 101/1964 Sb.]
ZÁKON
ze dne 4. července 1957
o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVÁ
Úvodní ustanovení
§ 1
Účel zákona
Lidově demokratická republika poskytuje sociální zaopatření příslušníkům ozbrojených sil z povolání po ukončení služby v ozbrojených silách, jakož i rodinným příslušníkům těchto osob. Toto zaopatření, umožněné úspěšným rozvojem národního hospodářství, doplňuje soustavu sociálního zabezpečení v Československé republice se zřetelem ke zvláštním podmínkám služby v ozbrojených silách a přispívá ke zvýšení obranyschopnosti naší vlasti.
§ 2
Osobní rozsah
(1) Tento zákon se vztahuje na
a) příslušníky ozbrojených sil z povolání,
b) příslušníky ostatních ozbrojených sborů z povolání v oboru ministerstva vnitra,
c) rodinné příslušníky těchto osob.
(2) V jakém rozsahu se ustanovení tohoto zákona vztahují na důstojníky v záloze povolané k činné službě, po případě na jiné příslušníky ozbrojených sborů, a na rodinné příslušníky těchto osob, stanoví vláda.
(3) Kde se v tomto zákoně dále mluví o vojácích z povolání a o službě v ozbrojených silách, rozumějí se tím osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) a jejich služba.
§ 3
Obsah sociálního zabezpečení
(1) Sociální zaopatření příslušníků ozbrojených sil tvoří důchodové zaopatření a sociální péče.
(2) Z důchodového zaopatření se poskytují tyto dávky:
1. důchody:
a) výsluhový,
b) invalidní a částečný invalidní,
c) vdovský,
d) vdovecký,
e) sirotčí,
f) manželky,
g) osobní;
2. výchovné;
3. zvýšení důchodů pro bezmocnost.
ČÁST DRUHÁ
Důchodové zaopatření
Oddíl první
Základní ustanovení
§ 4
Započitatelná doba
(1) Pro nárok na důchod a jeho výši je rozhodná:
a) doba služby v ozbrojených silách (včetně základní služby) od 9. května 1945,
b) doba služby v československých zahraničních jednotkách za druhé světové války,
c) doba služby ve spojeneckých armádách za druhé světové války,
d) doba služby v partyzánských jednotkách za druhé světové války,
e) doba služby v I. československé armádě na Slovensku,
f) doba služby v Rudé armádě,
g) doba služby v mezinárodní brigádě ve Španělsku a
h) doba persekuce pro aktivní odbojovou činnost strávená ve vězeních a koncentračních táborech v době nesvobody.
(2) Ministři národní obrany a vnitra stanoví, které doby, nejdříve však od 19. roku věku, se započítávají jako náhradní, ve kterých případech se doby uvedené v odstavci 1 započítávají zvýšeně a jaká délka započitatelné doby podle odstavce 1 je podmínkou nároku na výsluhový důchod.
§ 5
Důchodový základ
(1) Důchody, s výjimkou důchodů pozůstalých, se vyměřují z důchodového základu.
(2) Důchodový základ tvoří průměrný hrubý měsíční služební příjem za poslední tři roky do částky 2000 Kčs a jedna třetina z částky, o kterou tento příjem převyšuje 2000 Kčs. Důchodový základ smí činit nejvýše 3000 Kčs.
(3) Dojde-li k ukončení služby vojáka z povolání před dosažením věku 55 let z důvodů zdravotních, vypočte se důchodový základ z průměrného hrubého měsíčního služebního