Input:

R 33/1957 (tr.); Garance

č. 33/1957 Sb. rozh. tr.
Priestupok proti ochrane občianskeho spolužitia podľa § 127 tr. zák. spr. – pokiaľ ide o konanie namierené proti zdraviu spoluobčana – nevyžaduje ublíženie takej intenzity, aby išlo o ublíženie na zdraví, ale stačí už púhe ohrozenie zdravia napr. tiež akékoľvek poškodenie telesnej integrity iného, ktoré sa poprípade vyznačuje iba prechodnou nevoľnosťou, miernou bolestivosťou event. istými viditeľnými znakmi (kožnými oděrkami, modrinami a pod.). Po stránke subjektívnej stačí, že páchateľ nezachoval opatrnosť, akú spoločnosť na ňom požaduje (§ 4 tr. zák. spr.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 8. februára 1957, 2 Tz 290/56.)
Ľudový súd v Bratislave uznal obvinenú vinnou trestným činom ublíženia na zdraví podľa § 219 ods. 1 tr. zák. Ľudový súd odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že obvinená udrela šesťročného chlapca P palicou po nohe a viacrazy rukou pó tvári, následkom čoho dostal chlapec, ktorý už predtým bol nervove chorý, nervový otras.
Krajský súd v Bratislave na odvolanie obvinenej zrušil rozsudok ľudového súdu a obvinenú od obžaloby oslobodil. Krajský súd pritonr najmä zdôraznil, že zranenie šesťročného P je podozrivé, lebo v lekárskom potvrdení je uvedené, že P dostal otras mozgu, čo by jeho matka musela zbadať skorej než po siedmych dňoch, kedy išla k lekárovi, ak by taký následok skutočne nastal.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona, ktorú podal predseda Najvyššieho súdu, zrušil rozsudok krajského súdu a tomuto súdu nariadil, aby o odvolaní obvinenej znova konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Predseda Najvyššieho súdu v sťažnosti pre porušenie zákona uviedol, že rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 3 tr. por. z r. 1950, pretože krajský súd – tak isto ako ľudový súd – rozhodol na základe neúplného skutkového zistenia.
Sťažnosť pre porušenie zákona je dôvodná.
V lekárskom potvrdení mestského ústavu národného zdravia píše sa o nervovom otrase a nie o otrase mozgu, ako nesprávne zisťuje krajský súd. Závery krajského súdu, že celé zranenie je podozrivé, keď matka poškodeného chlapca si nevšimla počas siedmych dňov, že jej syn má otras mozgu, sú preto v rozpore s obsahom spisov. Postup krajského súdu v tomto smere je ďalej nesprávny aj z toho dôvodu, lebo keď sa krajskému súdu zranenie P zdalo podozrivé, mal si overiť správnosť lekárskeho potvrdenia vypočutím ošetrujúceho