Input:

R 33/1957; Garance

č. 33/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Prodej podle § 228 o. s. ř., § 460 obč. zák. nelze povolit, jestliže podniku, jemuž bylo dílo zadáno, je známo jméno a adresa objednatele, nebo jestliže podnik tyto údaje alespoň snadno může zjistit.
V jednom návrhu lze shrnout i návrh na prodej několika předmětů různých objednatelů.
Objednatele, jejichž adresy jsou sice známy, kteří však nemají o vyzvednutí díla zájem, nelze považovat ani za zákazníky neznámé ani za zákazníky nesnadno dosažitelné.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích ze 14. září 1956, 4 Co 949/56.)
Lidový soud v Lanškrouně povolil podle § 228 o. s. ř. prodej veřejnou dražbou věcí, které zákazníci navrhujícímu podniku svěřili do opravy a které po provedené opravě nevyzvedli. Lidovýu soud těmto zákazníkům současně ustanovil opatrovníka. K odůvodnění uvedl, že jde sice i o známé zákazníky, kteří však byli k vyzvednutí oprav vyzváni, opravené věci si ve Ihútě § 460 odst. 2 obč. zák. nevyzvedli. Podle názoru lidového soudu lze proto i tyto objednatele považovat za objednatele nesnadno dosažitelné podle § 460 obč. zák.
Krajský soud na stížnost opatrovníka zrušil usnesení lidového soudu a věc vrátil mu k novému rozhodnutí.
Odůvodnění:
Jde o prodej věcí podle § 460 obč. zák. a § 228 o. s. ř. Občanský zákoník zde dovoluje tomu, komu bylo zadáno dílo, aby se domáhal prodeje vyrobené neb opravené věci a aby z výtěžku prodeje uspokojil svoji pohledávku, a to aniž by si předtím získal exekuční titul. Přitom musí být splněny všechny zákonné předpoklady, mezi něž patří zejména, že jde o objednatele neznámé nebo nesnadno dosažitelné. Jestliže ten, komu bylo dílo zadáno, zná jméno a adresu objednatele, nebo sice nynější adresu objednatele nezná, ale může ji snadno zjistit (na př. dotazem u ohlašovacího úřadu a pod ), pak ovšem postup podle § 460 obč. zák. a § 228 o. s. ř. není možný a chce-li ten, komu bylo dílo zadáno, dojít náhrady, musí podat proti objednateli žalobu na zaplacení odměny.
Dojde-li soudu návrh na prodej věcí podle § 460 obč. zák. a § 228 o. s. ř., musí proto soud zkoumat, zda jsou splněny předpoklady § 460 obč. zák. a § 11 nař. min. sprav, č. 157/1950 Sb., zejména, zda jde o objednatele neznámého nebo nesnadno dosažitelného. Nejsou-li tyto předpoklady dány, návrh zamítne. Zjistí-li tyto předpoklady, návrhu vyhoví a neznámému nebo nesnadno dosažitelnému objednateli ustanoví opatrovníka podle § 29 odst. 2 o. s. ř.
Z důvodu procesní hospodárnosti lze v jediném návrhu shrnout i několik předmětů různých objednatelů, ovšem pouze za