Input:

33/1955 Sb., Vládní nařízení o hospodářských smlouvách, platné do 31.12.1958 Archiv

č. 33/1955 Sb., Vládní nařízení o hospodářských smlouvách, platné do 31.12.1958
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. května 1955
o hospodářských smlouvách.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955”
ČÁST PRVÁ .
Úvodní ustanovení.
§ 1.
O dodávce a odběru výrobků, prací a výkonů, kterých je třeba k plnění státního plánu rozvoje národního hospodářství, se uzavírají hospodářské smlouvy, jimiž se blíže určují úkoly stanovené jednotlivým dodavatelům a odběratelům a organisují jejich vzájemné vztahy.
§ 2.
(1)  Hospodářské, rozpočtové a ostatní organisace socialistického sektoru jsou povinny uzavírat hospodářské smlouvy ve shodě s plánem.
(2)  Hospodářské smlouvy se neuzavírají jen tam, kde je tak výslovně ustanoveno, anebo kde je předepsán jiný způsob závazkového zajištění dodávek a odběru. O těchto závazcích platí přiměřeně ustanovení tohoto nařízení. Jednotná zemědělská družstva hospodářské smlouvy neuzavírají.
(3)  Výjimky z povinností uzavírat hospodářské smlouvy může stanovit hlavní arbitr republiky Československé.
§ 3.
(1)  Zpravidla se uzavírají smlouvy rámcové, dílčí a přímé.
(2)  Rámcové smlouvy uzavírají rámcoví dodavatelé a rámcoví odběratelé, které určí příslušná ministerstva v dohodě s hlavním arbitrem republiky Československé. Rámcové smlouvy rozvrhují dodávky a odběr výrobků na jednotlivé dodavatele a odběratele i čtvrtletí a určují, kdo s kým a na jaké množství uzavře dílčí smlouvy.
(3)  Dílčí smlouvy uzavírají dodavatelé a odběratelé, kteří jsou určeni v rámcové smlouvě. Dílčími smlouvami se provádějí rámcové smlouvy a podrobně upravují dodávky a odběr výrobků, které připadají na jednotlivé dodavatele a odběratele. Dílčí smlouvy se uzavírají na celoroční období a na veškerý objem výrobků, které mají být podle rámcové smlouvy dodány a odebrány v ročním plánovacím období mezi týmiž dodavateli a odběrateli.
§ 4.
(1)  Místo rámcových a dílčích smluv může se použít i jiných forem hospodářských smluv. Jsou to na příklad smlouvy přímé, podílové, sezonní, krátkodobé, s jednorázovým plněním a pod. Tyto formy hospodářských smluv se používají, jestliže je jich vzhledem k organisaci jednotlivých odvětví národního hospodářství, vlastnostem dodávaných výrobků anebo způsobu dodávek třeba k účelnější organisaci vzájemných vztahů mezi dodavateli a odběrateli. Podrobnější předpisy o těchto smlouvách vydá hlavní arbitr republiky Československé.
(2)  Přímé smlouvy uzavírají bezprostřední dodavatelé a odběratelé, jestliže nejsou smlouvy rámcové. Přímé smlouvy mohou být uzavřeny i na delší než roční období. V podílových smlouvách je několik dodavatelů nebo odběratelů jako podílníků, při čemž každý z nich odpovídá jen za dodávku nebo odběr toho podílu výrobků, který převzal při uzavírání smlouvy. Sezonními smlouvami s jednorázovým plněním nepřekračují roční plánovací období a uzavírají se o dodávkách, jejichž plnění se uskutečňuje jednorázově.
§ 5.
Orgány, které rozpisují úkoly kterékoli části plánu nebo rámcové smlouvy, jsou povinny provést rozpis včas, správně a