Input:

R 33/1955; Garance

č. 33/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Poberanie dôchodku podfa zákona č. 164/1946 Zb., o starostlivosti o vojenských a vojnových poškodencov a obete vojny a fašistickej perzekúcie, samo osebe nebráni priznaniu nároku na sociálny dôchodok, treba však naň hľadieť pri posudzovaní potrebnosti.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 7. decembra 1954, Cz 543/54.)
Slovenský úrad dôchodkového zabezpečenia zamietol žiadosť navrhovateľky o sociálny dôchodok preto, že nie je potrebná, lebo má dôchodok podľa zákona č. 164/1946 Zb. v sume 160 Kčs mesačne a vlastní pozemok vo výmere 0,41 ha, ktorý sama obrába. Navrhovateľka sa narodila r. 1884, vlastní domček o jednej izbe a kuchyni, ktorý obýva, a má dcéru, ktorá sa stará so svojím manželom o 2 deti.
Ludový súd v Nitre návrh zamietol s odôvodnením, že navrhovateľka nie je potrebná, lebo má zabezpečené bývanie vo vlastnom dome, takže by jej musel byť priznaný len znížený sociálny dôchodok v sume 165 Kčs mesačne a ten len o 2,60 Kčs vyšší než dôchodok, ktorý už má podľa zákona č. 164/1946 Zb. Jej výživa je zabezpečená aj výnosom z 0,41 ha pôdy a okrem toho aj zať navrhovateľky môže ju podporovať v značnejšej miere.
Krajský súd v Nitre doplnil dokazovanie potvrdením miestneho národného výboru. Zistil, že zať navrhovateľky dostáva invalidný dôchodok v sume 400 Kčs mesačne, že ináč nemá žiadny majetok a že z dôchodku tohto vyživuje manželku a 2 dcéry, z ktorých jedna je len osemročná a druhá invalidná, avšak jednako rozsudok súdu potvrdil s poukazom na jeho dôvody. Na vývody navrhovateľky poukazujúce, že dôchodok podľa zákona č. 164/1946 Zb. jej nestačí, krajský súd dodal, že navrhovatelka obrába 0,41 ha pôdy a býva vo vlastnom dome, takže keby dôchodok podľa zákona č. 164/1946 Zb. nedostávala, mohla by dostať až do výšky tohto dôchodku dôchodok sociálny. Vyrovnanie vdovského dôchodku podľa zákona č. 164/1946 Zb. na výšku existenčného minima nemá však oporu v zákone.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozsudkami krajského a ľudového súdu a v konaní, ktoré pred nimi predchádzalo, bol porušený zákon, oba tieto rozsudky zrušil a ľudový súd upravil, aby vo veci ďalej konal a o nej znova rozhodol.
Z odôvodnenia:
Predovšetkým treba poukázať na