Input:

33/1953 Sb., Zákon o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury, platné do 31.10.1955 Archiv

č. 33/1953 Sb., Zákon o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury, platné do 31.10.1955
ZÁKON
ze dne 24. dubna 1953,
o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Výchovu právnického dorostu pro soudy, prokuraturu a státní notářství (dále jen „právní čekatelé”) jakož i výchovu advokátních koncipientů organisuje a řídí ministerstvo spravedlnosti.
(2)  Ministerstvo spravedlnosti právní čekatele přijímá a po vykonané odborné zkoušce rozmisťuje.
(3)  Opatření podle odstavců 1 a 2, pokud se týkají právních čekatelů, činí ministerstvo spravedlnosti v dohodě s generálním prokurátorem, a pokud jde o právní čekatele z řad vojáků, též v dohodě s ministerstvem národní obrany.
§ 2.
(1)  Právní praxe čekatelů i advokátních koncipientů trvá jeden rok.
(2)  Účelem právní praxe je vyškolit právní čekatele i advokátní koncipienty po ideové i odborné stránce pro jejich budoucí činnost, naučit je vykládat zákony a ostatní právní předpisy v duchu ústavy a zásad lidově demokratického zřízení a obeznámit je s potřebami praxe. Mohou jim proto být přidělovány jen takové práce, jejichž výkonem se dosáhne účelu právní praxe.
(3)  Právní praxi může ministr spravedlnosti zcela nebo zčásti prominout; jde-li o právní čekatele z řad vojáků, může takové opatření učinit jen v dohodě s ministrem národní obrany.
§ 3.
(1)  Po vykonání právní praxe jsou právní čekatelé i advokátní koncipienti povinni se podrobit odborné zkoušce.
(2)  Účelem odborné zkoušky je zjistit, zda zkoušený má potřebné odborné vědomosti a zda je dostatečně politicky vyspělý, aby mohl být činný jako soudce, prokurátor, státní notář nebo advokát.
(3)  Odbornou zkoušku může ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem národní obrany prominout i právním čekatelům z řad vojáků.
§ 4.
(1)  Podrobné předpisy o právní praxi a o odborné zkoušce vydá ministr spravedlnosti.
(2)  Ministr spravedlnosti může také nařízením stanovit, které jednoduché úkony vyhrazené zákonem prokurátoru, soudci nebo státnímu notáři, může s právními účinky vykonat právní čekatel.
(3)  Předpisy podle odstavců 1 a 2 vydá ministr spravedlnosti v dohodě s generálním prokurátorem, a pokud se vztahují na právní čekatele z řad vojáků, též v dohodě s ministrem národní obrany.
§ 5.
(1)  Kde dosavadní předpisy mluví o odborné justiční zkoušce nebo o odborné zkoušce pro notářské čekatele nebo pro advokátní koncipienty, rozumí se tím odborná zkouška podle