Input:

33/1946 Sb., Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu Garance

č. 33/1946 Sb., Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
ZÁKON
ze dne 13. února 1946
odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Pomocní dělníci české národnosti, kterým v době od 21. května 1938 do 4. května 1945 bylo v zemích České a Moravskoslezské z důvodů národnostních, rasových, politických nebo pro pracovní nasazení znemožněno vstoupiti do učebního poměru a kteří byli v uvedené době v zemích České a Moravskoslezské nebo mimo území Československé republiky zaměstnáváni pracemi, spadajícími do některého uznaného učebního oboru, mohou býti, pokud jsou k vyučení v tomto učebním oboru způsobilí:
a)  převedeni do učebního poměru okresním úřadem ochrany práce, příslušným podle sídla učebního závodu, byla-li doba, po kterou konali uvedené práce kratší než stanovená učební doba; převedení do učebního poměru může býti vázáno podmínkou, že se tito pomocní dělníci podrobí doplňovacímu školení podle odstavce 4;
b)  připuštěni příslušnou obchodní a živnostenskou komorou k závěrečné zkoušce učňovské, trvalo-li uvedené zaměstnání alespoň po dobu, jež odpovídá učební době, stanovené pro obor, o nějž jde. Před připuštěním k závěrečné zkoušce učňovské podrobí se tito pomocní dělníci doplňovacímu školení podle odstavce 4. Vykonají-li tito pomocní dělníci s úspěchem závěrečnou zkoušku učňovskou, vydá jim obchodní a živnostenská komora výuční, po případě tovaryšský list. Tyto listiny jsou průkazem o řádném skončení učebního poměru a o vykonání závěrečné zkoušky učňovské.
(2)  Pomocní dělníci, kteří splňují podmínky odstavce 1, písm. b), avšak nebudou podle předpisů vydaných podle odstavce 4 připuštěni k závěrečné zkoušce učňovské, mohou býti převedeni do učebního poměru podle odstavce 1, písm. a).
(3)  V případech odst. 1 písm. a) a odst. 2 rozhodne obchodní a živnostenská komora podle předpisů vydaných podle odstavce 4 o započtení doby, po kterou pomocní dělníci, převedení do učebního poměru vykonávali práce, spadající do příslušného učebního oboru do učební doby.
(4)  Směrnice pro převádění pomocných dělníků do učebního poměru, pro započítávání doby konání pomocných prací do učební doby, pro doplňovací školení a pro povolení závěrečné zkoušky učňovské budou vydány vládním nařízením.
§ 2.
(1)  Učební doba, kterou učňové české národnosti strávili v době od 21. května 1938 do 4. května 1945 v učebním poměru mimo území Československé republiky nebo na státním území, které bylo v roce 1938 obsazeno cizí brannou mocí, započítává se do učební doby, pokračují-li tito učňové v zemích České