Input:

329/2019 Sb., Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění účinném k 1.3.2020 Garance

č. 329/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 5. prosince 2019
o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
53/2020 Sb.
(k 1.3.2020)
mění § 5 a § 13
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 114 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 44/2019 Sb. a zákona č. 262/2019 Sb., k provedení § 80 odst. 5 písm. a) až d) a f) až i), § 81 odst. 4 písm. a) a b), § 81a odst. 1 a 4 a § 81e odst. 6 zákona o léčivech:
§ 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanoví
a) postup a podmínky pro získání přístupových údajů a certifikátů pro komunikaci se systémem eRecept,
b) postup a podmínky pro komunikaci lékařů a farmaceutů se systémem eRecept,
c) formu identifikátoru elektronického receptu, kterou systém eRecept poskytuje předepisujícím lékařům a pacientům,
d) rozsah údajů potřebných pro vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu a jeho náležitosti a dobu jeho platnosti,
e) způsob zasílání požadavků na vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu předepisujícím lékařem,
f) rozsah kontaktních údajů lékaře a farmaceuta, které Ústav zpracovává prostřednictvím systému eRecept,
g) rozsah údajů na ověřeném výstupu ze systému eRecept,
h) postup pro vyjádření nebo odvolání nesouhlasu a udělení nebo odvolání souhlasu pacienta k možnosti nahlížet na údaje podle § 81d odst. 3 zákona o léčivech a způsob správy evidence,
i) rozsah údajů uváděných na receptu vystaveném v listinné podobě a dobu jeho platnosti,
j) pravidla pro používání receptu v listinné podobě,
k) rozsah údajů uváděných na žádance, dobu její platnosti a pravidla pro její používání,
l) rozsah údajů uváděných na receptu s modrým pruhem a na žádance s modrým pruhem vystavených v listinné podobě, dobu jejich platnosti a vzor,
m) pravidla pro používání receptu s modrým pruhem a žádanky s modrým pruhem vystavených v listinné podobě.
§ 2
Postup a podmínky pro získání přístupových údajů a certifikátů
(1) Ústav na žádost vydá přístupové údaje podle § 81a odst. 1 zákona o léčivech
a) lékaři, který je oprávněn předepisovat léčivé přípravky podle zákona o léčivech,
b) smluvnímu lékaři předepisujícímu léčivé přípravky sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům podle zákona o veřejném zdravotním pojištění1) ,
c) farmaceutovi,
d) pověřenému pracovníkovi zdravotní pojišťovny,
e) pověřenému pracovníkovi Ministerstva zdravotnictví,
f) pověřenému pracovníkovi Policie České republiky.
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) získá od Ústavu přístupové údaje podle § 81a odst. 1 zákona o léčivech na základě své žádosti zaslané prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na internetových stránkách Ústavu.
(3) Osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) až f) získá od Ústavu přístupové údaje podle § 81a odst. 1 zákona o léčivech na základě písemné žádosti
a) příslušné zdravotní pojišťovny v případě osoby podle odstavce 1 písm. d),
b) Ministerstva zdravotnictví v případě osoby podle odstavce 1 písm. e),
c) Policie České republiky v případě osoby