Input:

328/2004 Sb., Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu, ve znění účinném k 1.11.2012 Archiv

č. 328/2004 Sb.
[zrušeno č. 369/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 2004
o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
380/2011 Sb.
(k 9.12.2011)
mění úvodní větu a § 3
328/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění úvodní větu, § 1, § 2, § 4, § 5 a název přílohy č. 1
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“) k provedení § 4 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se upravuje způsob evidence výskytu škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a způsob evidence jejich hubení.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) škodlivými organismy - škodlivé organismy podle § 2 odst. 1 písm. i) zákona, které způsobují úbytek hmotnosti a snižují technologickou kvalitu skladovaných rostlinných produktů, kontaminují je škodlivými látkami (toxiny) nebo znečišťují svými exkrementy či zbytky uhynulých jedinců anebo vyvolávají alergické reakce lidí nebo zvířat při kontaktu s nimi nebo při konzumaci produktu,
b) sklady rostlinných produktů - sila, podlahové sýpky, haly nebo jiné prostory sloužící k uskladnění těchto produktů včetně příjezdové komunikace, manipulačních prostor, výtahů, dopravníků a dalšího technologického zařízení,
c) rostlinnými produkty - produkty rostlinného původu podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona, určené pro potravinářské nebo krmivářské účely nebo pro průmyslové zpracování.
 
§ 3
Evidence výskytu a evidence hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů
[§ 4 odst. 1 písm. c) zákona]
(1) Provozovatel skladu rostlinných produktů ve de evidenci výskytu škodlivých organismů v prázdném skladu i v uskladněných produktech podle vzoru uvedeného v příloze č. 1. Evidence hubení škodlivých organismů obsahuje název použitého přípravku na ochranu rostlin nebo biocidního přípravku, dobu použití a aplikační dávku.
(2) Evidenci podle odstavce 1 uchovávají provozovatelé skladů rostlinných produktů po dobu nejméně 3 roky.
(3) Rovněž provozovatelé skladů rostlinných produktů, kteří neprovozují prvovýrobu, zpřístupní evidence podle odstavce 1 postupem podle bodu 7 části III přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
§ 4
Přehled škodlivých organismů vyskytujících se ve skladech rostlinných produktů
Přehled škodlivých organismů nejčastěji se vyskytujících ve skladech rostlinných produktů včetně způsobů jejich škodlivosti je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 5
Ustanovení § 3 se nedotýká zvláštních právních předpisů upravujících podmínky skladování rostlinných produktů z hlediska jejich zdravotního stavu, mezní hodnoty jejich jakostních znaků souvisejících s výskytem škodlivých organismů a způsoby zjišťování výskytu některých škodlivých organismů.8)
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr:
Ing. Palas v. r.