325/1999 Sb., Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění účinném k 1.6.2017

325/1999 Sb., Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 325/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. listopadu 1999
o azylu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
2/2002 Sb.
(k 1.2.2002)
mění, mění, též ruší § 5 až 7, § 29 až 31, § 74 a 75
(138 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení)
217/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 2 vkládá nový odst. 3, nové znění § 31a, § 32 a § 34, ruší § 33 až 33b, mění § 41 odst. 2, v § 49a ruší písm. b), v § 54 odst. 1 mění písm. b) a ruší písm. c), v § 54a mění písm.) a) a b), mění § 71 odst. 1 písm. c), § 72 odst. 1, § 73 odst. 2 písm. b a ruší písm. c), vkládá nové § 78b až 78d, mění § 88 odst. 1
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
nové znění § 69, mění § 89 odst. 2
519/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 32 doplňuje odst. 4 a 5, nové znění § 33
222/2003 Sb.
(k 31.7.2003)
v § 2 vkládá nový odst. 4, v § 9 vkládá slova
222/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 93
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
mění § 9, vkládá § 23a, § 23b, § 24b a § 92a, v § 93a mění odst. 6
539/2004 Sb.
(k 1.11.2004)
v § 16 odst. 1 mění písm. k)
57/2005 Sb.
(k 1.2.2005)
37 novelizačních bodů
350/2005 Sb.
(k 13.10.2005)
86 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
změnu nelze provést, nahrazuje slova v § 93a odst. 5, který byl již změněn zák. č. 350/2005 Sb.
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 42, § 43, § 50a, § 78d a § 92c
136/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění 15 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění 105 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 437/2006 Sb.
 
 
170/2007 Sb.
(k 1.9.2007)
vkládá nový § 71b
343/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 80 odst. 4
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
mění celkem 59 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
§ 3a písm. b), § 3c odst. 1 písm. c), § 4a odst. 1, § 57 odst. 2
140/2008 Sb.
(k 25.4.2008)
v § 61 mění odst. 2 a ruší odst. 5, v § § 63 odst. 2 ruší slova
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 61 odst. 1, § 62, § 71, § 93; ruší část druhou
274/2008 Sb.
(k 1.1.2011)
mění slova v § 3a písm. a) bodě 3
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 15a odst. 1 písm. b), v § 17 odst. 1 písm. j) a odst. 5
197/2009 Sb.
(k 29.6.2009)
mění § 61 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 77 odst. 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 93b odst. 6 a 7
nález ÚS
9/2010 Sb.
(k 14.1.2010)
ruší v § 32 odst. 2 písm. a)
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 79 novelizačních bodů
427/2010 Sb.
(k 1.5.2011)
mění [výčet viz ust. čl. XXV bod a)]
303/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 32, § 54a odst. 1 písm. c) a § 87a odst. 1 a 2
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 71 odst. 9
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 3a písm. b), § 3f odst. 1, § 43 odst. 1, § 53c, § 54a odst. 2, § 56b, § 83 odst. 2 písm. c), § 87a, § 88, § 93a odst. 1
103/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění; nová přechodná ustanovení
103/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 68, § 69, § 79, § 83, § 84
105/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 3 odst. 2, § 3f odst. 2
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 46a odst. 6 a § 73 odst. 5
314/2015 Sb.
(k 18.12.2015)
mění, celkem 202 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
318/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 61, § 61a a § 77; nová přechodná ustanovení
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 77 odst. 6 písm. b)
456/2016 Sb.
(k 1.6.2017)
mění § 77 odst. 8; nové přechodné ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
MEZINÁRODNÍ OCHRANA
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Zákon upravuje
a) podmínky vstupu a pobytu cizince, který požádal Českou republiku o mezinárodní ochranu na území České republiky (dále jen „území“), a pobyt azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany na území1) ,
b) řízení ve věci mezinárodní ochrany19) a další řízení vedená podle tohoto zákona,
c) práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany, azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany na území a cizince, o kterém to stanoví tento zákon,
d) působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Policie České republiky (dále jen „policie“) v této oblasti státní správy,
e) státní integrační program,
f) azylová zařízení.
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) mezinárodní ochranou ochrana poskytnutá na území cizinci formou azylu nebo doplňkové
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru