322/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 322/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. května 2006,
kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V § 17 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(3) Odměna stanovená podle předchozích odstavců se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty,
 
 Nahoru