320/2004 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 320/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. května 2004,
kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3b odst.  4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, se mění takto:
1. V § 1 se za slova „rozsah zásob,“ vkládají slova „jejich vznik a pohyb,“.
2. § 3 zní:
㤠3
(1) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob cukru, zásob izoglukózy a zásob fruktózy podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 3.
(2) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob zpracovaných výrobků přesahující 10 % cukru podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 4.
(3) Vzor formuláře ohlašovací povinnosti zásob neuvedených v odstavcích 1 a 2 podle § 2, včetně vzniku a pohybu těchto zásob, je uveden v příloze č. 5.“.
3. V příloze č. 1 se zrušuje položka s kódem CN „1517“, včetně názvu „Margarin, směsi nebo přípravky jedlých živočišných nebo rostlinných tuků“ a čísla „7,0“.
4. V příloze č. 1 se na konci doplňují položky tohoto znění:
 
CNkód3)
Název zboží
Množstevní limit v tunách
 
 Nahoru