Input:

32/2021 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod č. 48/2006 Sb. m. s. Garance

č. 32/2021 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod č. 48/2006 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních:
Článek 1 se mění takto:
V odst. 2 se slovo „rozsudku“ nahrazuje slovem „rozsudků“.
Článek 17 se mění