Input:

32/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 32/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 22. ledna 2019,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákoníku práce
Čl. I
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb. a zákona č. 181/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 66 odst. 1 větě druhé a § 192 odst. 1 větě první se slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů” zrušují.
2. V § 192 odst. 1 se část věty druhé za středníkem včetně středníku zrušuje.
3. V § 192 odst. 1 větě třetí se slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 období 21 kalendářních dnů” zrušují.
4. V § 192 odst. 1 větě čtvrté se slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů” zrušují.
5. V § 192 odst. 3 se slova „i za dobu uvedenou v odstavci 1 části věty druhé za středníkem nebo” zrušují.
6. V § 192 odst. 5 větě první se slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů” zrušují.
7. V § 192 odst. 6 větě první se slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů” zrušují.
8. V § 194 se slova „a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů” zrušují.
9. V § 271a odst. 1 se věta druhá zrušuje.
10. V § 301a se slova „a v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů” zrušují.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.
2. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu