Input:

32/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky Garance

č. 32/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. května 2019 byla v Praze podepsána Dohoda o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku IV odst. 1 dnem podpisu.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA O PODPOŘE OBCHODU A HOSPODÁŘSKÉ SPOLUPRÁCI
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A VLÁDOU BANGLADÉŠSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY
Vláda České republiky a vláda Bangladéšské lidové republiky (dále jednotlivě jako „Strana“ nebo společně jako „Strany“):
Inspirované tradičním přátelským spojením a srdečnými vztahy, které mezi oběma zeměmi panují;
S přáním rozvíjet, rozšiřovat a podporovat obchodní, hospodářskou, průmyslovou, technickou a technologickou spolupráci na základě reciprocity a vzájemné výhodnosti;
Vědomy si nezbytnosti existence adekvátního právního rámce pro česko - bangladéšské vztahy v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích,
se dohodly na následujícím:

  
ČLÁNEK I
Cíle Strany souhlasí, že cíli Dohody v souladu se zákony a předpisy platnými v obou státech jsou:
(a) posilovat dvoustranné obchodní a hospodářské vztahy;
(b) usnadnit růst dvoustranných investic a identifikování hospodářských a investičních příležitostí v obou zemích;
(c) rozvíjet obchodní a průmyslovou spolupráci a usnadnit navazování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí;
(d) podporovat lepší porozumění mezi soukromým sektorem obou zemí v souvislosti s jeho obchodními a hospodářskými politikami;
(e) povzbuzovat spolupráci v oblastech společného zájmu.

  
ČLÁNEK II
Spolupráce
Strany ctí zásady svobodného tržního hospodářství. V důsledku toho souhlasí s povzbuzováním a usnadňováním širší spolupráce mezi fyzickými a právnickými osobami obou zemí včetně podnikatelských komunit, asociací, institucí a vládních agentur, v souladu se zákony a předpisy platnými v obou zemích. Za tím účelem se dohodly na:
(a) výměně informací o hospodářském rozvoji a vzájemném obchodu, hospodářských plánech, předpovědích a strategiích;
(b) identifikaci investičních příležitostí a usnadňování investičních toků pomocí výměny informací o zákonech a předpisech upravujících zahraniční investice a o jakýchkoliv s nimi spojených změnách, a dále o oborech, které by mohly být potenciálně zajímavé pro vzájemnou spolupráci;
(c) usnadňování hospodářských, obchodních a investičních misí, analýz trhu, výměny informací a obchodních a institucionálních vazeb a dalších iniciativ, které propojují potenciální obchodní partnery;
(d) výměně informací o obchodních a průmyslových veletrzích, výstavách, podnikatelských misích a dalších aktivitách pro podporu obchodu;
(e) usnadňování pohybu odborníků z řad veřejnosti, soukromé sféry a neziskového sektoru, technických pracovníků, investorů a obchodních zástupců;
(f) zkoumání a podporování možností rozvoje společného podnikání ve třetích zemích, vycházejícího z partnerství mezi