32/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 32/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 102. zasedání Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů byly ve dnech 8. - 11. května 2017 přijaty změny „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)1) .
Změny vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 3. ledna 2018 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.
Francouzské znění změn a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
POŠTOVNÍ ADRESA: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
TELEGRAFNÍ ADRESA: UNATIONS NEWYORK

Č.J.: C.N.345.2017.TREATIES-XI.B.14 (Oznámení depozitáře)
EVROPSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ
NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ (ADR)
ŽENEVA, 30. ZÁŘÍ 1957
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY UČINĚNÉ PORTUGALSKEM K POSLEDÍMU ZNĚNÍ PŘÍLOH A A B1
Generální tajemník OSN ze své pravomoci depozitáře oznamuje následující:
Vláda Portugalska sdělila v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 1 výše uvedené Dohody generálnímu tajemníkovi pozměňovací návrhy posledního znění příloh A a B výše uvedené Dohody. Znění těchto navrhovaných změn bylo schváleno Pracovní skupinou pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise na jejím 102. zasedání.
Způsob přijetí změn příloh této Dohody je stanoven v jejím článku 14, zejména pak v odstavcích 2 a 3, takto:
„2. Každý návrh učiněný podle odstavce 1 tohoto článku zašle generální tajemník všem smluvním stranám a uvědomí o něm ostatní státy uvedené v článku 6 odst. 1.
3. Každý pozměňovací návrh k přílohám se bude považovat za přijatý, pokud ve lhůtě tří měsíců ode dne, kterého jej generální tajemník rozeslal, nejméně jedna třetina smluvních stran, nebo pět z nich, je-li jedna třetina větší než tento počet, neoznámí písemně generálnímu tajemníkovi své námitky proti navržené změně. Jestliže se změna považuje za přijatou, vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany buď po uplynutí další tříměsíční lhůty, nebo jestliže obdobné změny byly nebo pravděpodobně budou zapracovány do jiných mezinárodních dohod uvedených v odstavci 1 tohoto článku, vstoupí změna v platnost po uplynutí lhůty, kterou stanoví generální tajemník tak, aby změna vstoupila v platnost pokud možno současně se změnami, které byly nebo pravděpodobně budou zapracovány do těchto jiných dohod; tato lhůta však nesmí být kratší než jeden měsíc.“


1Upozorňujeme, že francouzský překlad Příloh je jediným jejich oficiálním zněním

Upozornění: pro služby ve věcech smluv ministerstev zahraničních věci a mezinárodních organizací. Oznámení depozitáře se vydávají pouze v elektronické podobě. Oznámení depozitáře jsou k dispozici stálým misím při Organizaci spojených národů ve Sbírce smluv Organizace spojených národů na internetu na adrese http://treaties.un.org pod
 
 Nahoru