32/2012 Sb., Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění účinném k 1.11.2012

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 32/2012 Sb.
[zrušeno č. 132/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 19. ledna 2012
o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
326/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2011 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh1) a provádí ustanovení zákona vztahující se na přípravky a další prostředky na ochranu rostlin.
§ 2
Podmínky přebalování přípravků na ochranu rostlin
(K § 31 odst. 6 zákona)
(1) Přebalení přípravku určeného k uvádění na trh nesmí ovlivnit složení ani fyzikální a chemické vlastnosti přebalovaného přípravku.
(2) Přípravek povolený k uvádění na trh smí být přebalen pouze do obalu, jehož vlastnosti a rizika jeho použití byla posouzena rostlinolékařskou správou ve vztahu k tomuto přípravku a který je uveden v rozhodnutí o povolení tohoto přípravku.
(3) Při přebalování nesmí dojít k mísení různých šarží přebalovaného přípravku.
(4) Na obalu přípravku po přebalení musí být uvedeno stejné číslo šarže a datum výroby jako na původním obalu přebalovaného přípravku.
(5) Dokumentace o přebalování obsahuje:
a) datum přebalení,
b) název přípravku před přebalením a po přebalení,
c) dodané množství, číslo šarže a datum výroby přípravku určeného k přebalení, uvedené na jeho původním obalu.
(6) Dokumentace podle odstavce 5 se uchovává v souladu s nařízením Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh2) .
§ 3
Kritéria vymezující menšinová použití přípravku
(K § 37 odst. 2 zákona)
Použití přípravku se považuje za menšinové, je-li
a) pěstební plocha plodiny v České republice menší než 10 000 ha v roce, ve kterém byla podána žádost o rozšíření povolení,
b) ošetřená plocha v posledních třech letech před podáním žádosti o rozšíření povolení byla menší než 10 000 ha ročně,
c) výskyt škodlivého organismu nepravidelný a ošetření potřebné méně než jednou za tři roky, nebo
d) přípravek použitelný v ekologickém zemědělství3) .
§ 4
Oblasti zkoušení a náležitosti dokumentace k prokázání způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek
(K § 45 odst. 13 zákona)
(1) Oblasti zkoušení jsou
a) polní plodiny a zelenina,
b) trvalé kultury včetně lesních porostů,
c) skleníky a jiné kryté prostory,
d) moření osiva,
e) laboratorní testy a analýzy.
(2) Dokumentace k prokázání způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek v souladu s požadavky správné pokusnické praxe zahrnuje
a) dokumentaci o organizačních a technických podmínkách, která obsahuje:
1. popis pracoviště a jeho činností v oblasti zemědělství,
2. organizaci pracoviště včetně vymezení pravomocí při řízení pracoviště a při provádění jeho odborných činností,
3. vnitřní systém školení zaměstnanců v oblasti zabezpečení jakosti práce, pracovních postupů a bezpečnosti práce,
4. popis staveb, prostor a pokusných pozemků včetně prostor pro uskladnění vzorků přípravků,
5. popis způsobu zajištění bezpečného shromažďování a likvidace neupotřebitelných zbytků přípravků, obalů po nich, zbytků aplikační kapaliny a vody po očistě aplikační techniky,
6. popis způsobu
 
 Nahoru