Input:

R 32/1969; Sociální zabezpečení Garance

č. 32/1969 Sb. rozh.
V súvislosti s posudzovaním splnenia ekonomickej podmienky nie je možné prihliadať pri výpočte hrubého zárobku ani ku dňom, v krotých bolo poberané nemocenské, ani k sume, ktorá bola za tieto dny vyplatená na nemocenskom.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 22. 2. 1968, 6 Cz 191/67.)
Opravným prostriedkom sa domáhal navrhovateľ preskúmania rozhodnutia okresnej posudkovej komise sociálneho zabezpečenia v R. z 5. 4. 1966 a rozhodnutia Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia - Správy dôchodkov v Bratislave z 27. 4. 1966; okresná posudková komisia sociálneho zabezpečenia v R. rozhodla tak, že navrhovateľ už nie je čiastočne invalidný, lebo nesplňuje ekonomickú podmienku, tj. podmienku podstatného poklesu zárobku, a odporca zastavil na základe toho výplatu dávky.
Navrhovateľ namietal v opravnom prostriedku, že mu čiastočný invalidný dôchodok prislúcha, lebo v jeho zdravotnom stave nenastalo zlepšenie a vyššie zárobky dosiahol iba v skúmanom období.
Krajský súd v Košiciach zrušil uznesením z 15. 7. 1966 rozhodnutie okresnej posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia v R. z 5. 4. 1966 a rozhodnutie odporcu z 27. 4. 1966. V odôvodnení svojho uznesenia vyslovil právny názor, že orgány sociálneho zabezpečenia (konkrétne okresná posudková komisia sociálneho zabezpečenia v R. a Štátny úrad sociálneho zabezpečenia - Správa dôchodkov v Bratislave) rozhodnutiami z 5. 4. 1966 a 27. 4. 1966 porušil ustanovenie § 18 vzhl. č. 102/1964 Zb. tým, že u navrhovateľa nezhľadali za preukázanú trvajúcu splnenú podmienku podstatného poklesu zárobku, prípadne keď k upierajúcemu záveru došli bez prešetrenia, aké boli príjmy navrhovateľa na nemocenských dávkách po dobu 16 dní v januári 1966 a 5 dní vo februári 1966.
Najvyšší súd rozhodol o sťažnosti pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu, že uynesením krajského súdu bol porušený zákon a toto uznesenie zrušil.
Z odôvodnenia:
Právny názor krajského súdu nemožno oprieť o § 18 vyhl. č. 102/1964 Zb., ktorý si krajský súd mylne vykladá; napadnutým rozhodnutiam orgánov sociálneho zabezpečenia nemožno vytýkať ani nepostačujúcu podkladovú dokumentáciu (§ 8 vl. nar. č. 91/1960 Zb.), ako to naznačuje časť odôvodnenia uznesenia krajského súdu o výkaze vyplateného nemocenského.
Z § 9 zák. č. 101/1964 Zb. a § 12 až 15 vyhl. č. 102/1964 Zb. možno dôvodiť, že priemerným mesačným zárobkom je dvanástina úhrnu dosiahnutých hrubých zárobkov násobených 365 a delených počtom dní

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací