Input:

R 32/1969 (tr.); Krádež Garance

č. 32/1969 Sb. rozh. tr.
V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je aj vec, ktorů jeden z manželov nadobudol za trvanía manželstva výlučne vlastným pričinením v dobe, kedy bol druhý z manželov vo výkone trestu odňatia slobody. Preto takáto vec nie je cudzou vecou, ktorá by bola zpôsobilým predmetom krádeže, spáchané druhým manželom.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 25. októbra 1968, 9 Tz 64/68.).
Najvyšší súd zrušil pre porušenie zákona v ustanovení § 2 odst. 6 tr. por. uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. januára 1968 sp. zn. 5 To 593/67, ktorým bolo zamietnuté odvolanie obvineného proti odsudzujúcemu rozsudku súdu prvého stupňa, okrem iného aj pre trestný čin krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák.
Z odôvodnenia:
Rozsudkom Okresného súdu v Banskej Bystrici z 5. decembra 1967 sp. zn. 4 T 187/67 bol obvinený uznaný vinným okrem trestným činom podvodu poda § 250 ods. 1 písm. a) tr. zák. aj trestným činom krádeže podľa § 247 ods. 1 tr. zák., ktorého sa dopustil tak, že 7. septembra 1967 na svojom byte, keď jeho manželka odišla do práce, tejto odcudzil jeden zlatý prsteň a retiazku v hodnote 340 Kčs a 9. septembra 1967 odcudzil jednu mliekarenskú kanvu s obsahom 20 litrov brančovej masti v hodnote 500 Kčs, ktorú predal za 100 Kčs.
Proti tomuto rozsudku podal včas obvinený odvolanie v ktorom namietal, že sa nedopustil podvodu a že sa ani nemohol dopustiť krádeže na škodu svojej manželky, lebo išlo o veci z bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením z 10. januára 1968 sp. zn. 5 TO 593/67 podľa § 256 tr. por. odvolanie obvineného zamietol.
Proti tomuto uzneseniu podal generálny prokurátor sťažnosť pre porušenie zákona v prospech obvineného. V sťažnosti generálny prokurátor namieta, že bol súdom porušený zákon v ustanovení § 2 ods. 6 tr. por., pokiaľ ide o posúdenie skutku, týkajúceho sa odňatia jednej mliekarenskej kanve s obsahom masti, ktorů vzal obvinený zo svojej domácnosti a predal za čiastku 100 Kčs.
Najvyšší súd preskúmal podľa § 267 ods. 1 tr. por., správnosť všetkých výrokov napadnutého uznesenia, ako i konanie, kroté mu predcházelo a