Input:

32/1968 Sb., Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví, platné do 31.3.1983 Archiv

č. 32/1968 Sb., Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví, platné do 31.3.1983
[zrušeno č. 136/1982 Sb.]
VYHLÁŠKA
Úřadu pro normalizaci a měření
ze dne 28. února 1968,
kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví
4) Právo užívat tuto značku může udělit pouze ta státní zkušebna, která je k tomu oprávněna Úřadem.
Úřad pro normalizaci a měření stanoví podle § 35 odst. 1 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví (dále jen zákon):
ČÁST I
Řízení ve věcech státního zkušebnictví
§ 1
Přihlašování výrobků k hodnocení
(1) Výrobky podléhající hodnocení stanoví Úřad pro normalizaci a měření (dále jen „Úřad“) výnosem s uvedením státní zkušebny, která je pro jejich hodnocení příslušná. Výnos uveřejňuje Úřad ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření (dále jen „Věstník“); týká-li se výnos jen výrobků jediného přihlašovatele,1) zasílá se výnos přímo přihlašovateli.
(2) Přihlašovatel je povinen přihlásit u státní zkušebny výrobky podléhající hodnocení do 45 dnů po uveřejnění ve Věstníku, popřípadě ode dne doručení, byl-li výnos zaslán přihlašovateli přímo.
(3) Výrobky, které v době uveřejnění, popřípadě doručení výnosu nejsou ještě uvedeny do oběhu, je přihlašovatel povinen přihlásit nejpozději do 30 dnů před jejich uvedením do oběhu.
(4) Státní zkušebna může v odůvodněných případech tyto lhůty pro přihlášení výrobku k hodnocení prodloužit nejvýše však o dalších 30 dnů.
(5) Přihlašování výrobků k hodnocení se provádí na zvláštním tiskopise vydaném příslušnou státní zkušebnou. Přihlašovatel je povinen zároveň s přihláškou předložit dokumentaci v rozsahu stanoveném v tiskopise.
(6) Vyplyne-li dodatečně z údajů uvedených přihlašovatelem, že nejsou dány důvody pro hodnocení (§ 14 zákona), oznámí státní zkušebna po projednání s Úřadem přihlašovateli, že výrobek hodnocení nepodléhá.
§ 2
Přihlašování výrobků ke schvalování
(1) Výrobky podléhající schvalování stanoví Úřad výnosem, ve kterém též uvede, z kterých hledisek (§ 20 odst. 2 zákona) je výrobek schvalován, a státní zkušebnou, která je ke schvalování výrobků oprávněna. Výnos uveřejňuje ve Věstníku.
(2) Výrobky podléhající schvalování přihlásí přihlašovatel na zvláštním tiskopise, vydaném příslušnou státní zkušebnou. Přihlašovatel je povinen zároveň s přihláškou předložit dokumentaci v rozsahu stanoveném v tiskopise.
§ 3
Vzorky výrobků
(1) Vzorkem se rozumí ekonomicky a technicky nezbytně potřebné množství výrobků stanovené státní zkušebnou, pokud toto množství nevyplývá z příslušné československé státní normy.
(2) Vybírá-li si sama státní zkušebna vzorek výrobku, činí tak za podmínek předepsaného vzorkování, statistické přejímky nebo jiným obvyklým způsobem. Odebírání vzorků výrobku u jiných organizací oznámí státní zkušebna přihlašovateli do 3 dnů po odebrání. Přihlašovatel je povinen nejpozději do 30 dnů po odebrání tyto výrobky nahradit nebo uhradit, pokud se s organizací nedohodne jinak.
(3) Je-li to hospodárnější a není-li tím ohrožena nestrannost a technická náročnost zkoušek, stanoví státní zkušebna, že technické zkoušky vzorku budou provedeny přímo u