Input:

R 32/1968 (tr.); Devizové hospodářství - ohrožení devizového hospodářství Garance

č. 32/1968 Sb. rozh. tr.
Z hľadiska spôsobenia devízovej škody páchateľom trestného činu ohrozenia devízového hospodárstva podľa § 146 ods. 1 tr. zák. nie je rozhodné, ako devízový cudzozemec naloží s československými korunami, ktoré získal proti predpisom o devízovom hospodárstve, či už ich vyviezol alebo či ich použil na iné účely na území ČSSR. Táto škoda vzniká už tým, že devízový cudzozemec získa československé koruny, za ktoré nebola poskytnutá československému devízovému hospodárstvu protihodnota v devízach.
(Rozsudok Najvyššieho súdu zo 17. apríla 1968, 9 Tz 18/68.)
Najvyšší súd zrušil pre porušenie zákona v ustanovení § 2 ods. 5, 6 tr. por. vo vzťahu k § 146 tr. zák. právoplatné uznesenie okresného prokurátora, ktorým bolo zrušené uznesenie vyšetrovateľa o začatí trestného stíhania a o vznesení obvinenia proti obvinenému pre trestný čin ohrozenia devízového hospodárstva podľa § 146 ods. 1 tr. zák. a ktorým bolo trestné stíhanie podľa § 172 ods. 1 písm. b) tr. por. zastavené. Okresnému prokurátorovi Najvyšší súd prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Uznesením vyšetrovateľa skupiny vyšetrovania VB bolo podľa § 160 ods. 1 tr. por. začaté trestné stíhanie a súčasne podľa § 163 ods. 1 tr. por. vznesené obvinenie proti obvinenému pre trestný čin ohrozenia devízového hospodárstva podľa § 146 ods. 1 tr. zák. preto, že
a) v r. 1965 v obci P. vyplatil v prospech devízového cudzozemca A 40 000 Kčs za 9500 tuzexových poukážok, čím spôsobil devízovému hospodárstvu škodu vo výške 21 000 Kčs;
b) v r. 1966 v obci P. vyplatil devízovému cudzozemcovi A ďalších 40 000 Kčs za 9500 tuzexových poukážok, čím spôsobil devízovému hospodárstvu škodu 21 000 Kčs.
Právoplatným uznesením okresného prokurátora bolo toto uznesenie vyšetrovateľa OO VB o začatí trestného stíhania a o vznesení obvinenia zrušené a trestné stíhanie bolo podľa § 172 ods. 1 písm. b) tr. por. zastavené. Podľa odôvodnenia tohto rozhodnutia okresný prokurátor dospel k záveru, že je bezpečne preukázané, že konaním obvineného nedošlo k poškodeniu devízového hospodárstva, pretože A, ktorý je v Kanade, poslal do ČSSR dvakrát

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací